Aktuelle prosjekter

Utviklingsmidler 2023 – FNs bærekraftsmål og bibliotek

FNs bærekraftsmål og bibliotek har siden 2021 vært innsatsområde ved utlysing av bibliotekutviklingsmidler til bibliotekene. Lurer du på hva dette innsatsområdet innebærer og hvordan ditt bibliotek kan jobbe med det? Her gir vi en forklaring, og presenterer noen prosjekter som kan være til inspirasjon

Bakgrunn

Det er tre viktige dokumenter som ligger til grunn for at bærekraft er et innsatsområde for bibliotekene.

Bærekraftsmålene er forankret i Nasjonal bibliotekstrategi (s.8). som blant annet slår fast at bibliotekene, som jo befinner seg i skjæringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring, folkehelse og sosialt arbeid, har et godt utgangspunkt for å jobbe aktivt med bærekraftsmålene og er viktige bidragsytere til mange av målene.

I rapporten Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023  understreker regjeringen at bærekraftsmålene skal være en viktig del av grunnlaget for samfunnsplanleggingen også i Norge.

Senere kom St.melding 40:2020-2021 Mål med mening som er Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det jobbes i flere norske kommuner og fylker systematisk for at bibliotekenes bidrag til bærekraftsmålene skal bli tydelig i strategiske planverk.

Hva finner du i prosjektbanken om bærekraft og bibliotek?

Vi har valgt å presentere fem prosjekter som belyser ulike måter å jobbe med bærekraftsmål og bibliotek på for å styrke bærekraftige samfunn. Både mindre og større bibliotek, fagbibliotek, folkebibliotek og fylkesbibliotek driver ulike prosjekter for å bidra til bærekraftsmålene. Noen er praktisk fundert andre er mer forskningsbasert, og noen av dem forsøker å gi overblikk på kunnskapsfeltet.

Bærekraftslaben – samarbeid, skaping og kunnskapsformidling for fremtiden

I Bergen har de nylig åpnet Bærekrafts laben – samarbeid, skaping og kunnskapsformidling for fremtiden (Bergen) som bl.a. har mål om å øke innbyggernes kunnskap om bærekraftsmålene, og sammen med ansatte, innbyggere og relevante organisasjoner gå fra kunnskap til ferdigheter gjennom skaping- og læringsaktiviteter.

Logoen til prosjektet

Nettsiden hos BOB

https://bergenbibliotek.no/laering/baerekraftslaben

Bærekraftsstigen

Skien bibliotek gjør et forprosjekt og utarbeider en praktisk veileder Bærekraftstigen (Skien) for mer bærekraftig drift og utvikling av norske folkebibliotek.

Bærekraftsforskning for alle – en transparent kartleggings- og gjenfinningstjeneste

Universitetsbiblioteket i Bergen ser det som viktig å kunne identifisere og få tilgang til litteratur knyttet til bærekraftsmålene både for forskere og brukere av forskning i samfunnet.  Målet med prosjektet er å etablere en nettside som gir oversikt over forskning knyttet til bærekraftsmålene, og tilby en tjeneste som er transparent og enkel å bruke. Bærekraftsforskning for alle – en transparent kartleggings- og gjenfinningstjeneste (Universitetsbibioteket i Bergen)

Prosjektsiden til Universitetet i Bergen

Bibliotek og berekraft i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å ta en tydelig rolle i å utvikle et bærekraftig samfunn for framtiden. Bærekraftfylket Møre og Romsdal er et initiativ fra fylkeskommunen for å svare på regjeringen sine forventninger Bibliotek og berekraft i Møre og Romsdal (Møre og Romsdal fylkesbibliotek)

Artikkel om oppstart av prosjektet :

https://mrfylke.no/nyheiter/startar-berekraftsprosjekt-med-aalesund-sula-hareid-og-sunndal-bibliotek

Bibliotekarar frå Ålesund, Sula, Hareid og Sunndal saman med Møre og Romsdal fylkeskommune – samla for å jobbe for berekraftige bibliotek. (foto: Møre og Romsdal fylkeskommunen)

Fiskene som slår røtter

I prosjektet til Lier bibliotek Fiskene som slår røtter ønsker de å gjøre kjent bærekraftsmålene ved å demonstrere akvaponi i biblioteket og inspirere folk til å dyrke selv på hjemmebane (urbant landbruk).

Prosjektet ble nominert til IFLA green library project.

I prosjektbanken til Nasjonalbiblioteket finner du totalt 18 prosjekter om FNs bærekraftsmål og bibliotek (legge inn lenke)

Hva skjer i andre land?

De internasjonale bibliotekorganisasjonene engasjerer seg aktivt for å vise hvordan bibliotekene bidrar til bærekraftsmålene. IFLA har utarbeidet et verdenskart med eksempler.

EBLIDA har gått grundigere til verks og laget The EBLIDA Matrix, en matrise med tips til hvordan bibliotekene kan arbeide opp mot de enkelte 17 målene. EBLIDA har utgitt en rapport  Second European Report on Sustainable Development and Libraries”.

Flere internasjonale eksempler kunne nevnes, men et som har fått mye oppmerksomhet er festivalen Verdens beste løsninger som ble arrangert av de danske Ballerup bibliotekerne høsten 2019. I 2020 ble erfaringene oppsummert i samarbeid med andre danske bibliotek, og festivalen ble støttet av utviklingsmidlene til den danske Slotts- og kulturstyrelsen . Danmark har flere prosjekter som kan ha overføringsverdi til norske bibliotekprosjekt https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/udviklingspuljen/formidling-af-projekter-stoettet-af-udviklingspuljen

Svenskene er også opptatt bærekraft og bibliotek. Her fra en samtale om bibliotekenes utfordringer og muligheter for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom å arbeide for økt deltakelse og tilgjengelighet. https://digiteket.se/inspirationsartikel/angelagen-forskning-bibliotekens-roll-i-hallbar-utveckling/

De 17 Bærekraftsmålene og 169 delmålene representerer en helhetlig tilnærming til utvikling og ble vedtatt i 2015 av FNs medlemsland. De omfatter alle land og berører alle deler av samfunnet og de handler om å oppnå bærekraftig utvikling økonomisk, sosialt og miljømessig.

Hva skjer i Norge?

Allerede i 2017 utarbeidet Norsk bibliotekforening et kart med eksempler på hvordan norske bibliotek jobber bærekraftig for å styrke sine lokalsamfunn.

Senere har det kommet flere eksempler på hvordan bibliotekene engasjerer seg i bærekraftsmålene f.eks. Bærekraftsbiblioteket som har laget er et opplegg for skoler, bibliotek og andre organisasjoner.

Forskningsprosjektet UPSCALE i regi av CICERO Senter for klimaforskning som støttes av Norges forskningsråd ser på hvordan bibliotekene kan brukes i ulike delingsløsninger.