Avdeling for bibliotekutvikling versjon 2

Nasjonalbiblioteket er statens utviklingsorgan for bibliotekfeltet og skal bidra til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek. Avdeling for bibliotekutvikling har hovedansvaret for dette.

Med Kulturdepartementet som moderdepartement bruker avdelingen flest ressurser på oppgaver knyttet til folkebibliotekene. Flere av oppgavene er likevel relevante for universitets- og høgskolebibliotek og andre fagbibliotek siden de berører bibliotekfeltet generelt.

Avdelingen fører også dialog og samarbeid med sektoren gjennom kontaktmøter med fylkesbibliotek, storbybibliotek, Norsk bibliotekforening og UHR-B og møter med Nasjonalbibliotekets strategiske råd, samt rådgi for Kulturdepartementet og for biblioteksektoren

Mandatet vårt

Virksomheten til avdeling for bibliotekutvikling er hovedsakelig basert på:

Mandatet sier at Nasjonalbiblioteket skal bidra til å utvikle og styrke bibliotekene som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner gjennom tjenesteutvikling og i dialog med norske folke- og fagbibliotek.

Ansatte