Fengselsbibliotek

Alle som er innsatt i norske fengsler har rett til bibliotekets tjenester, og fengselsbibliotekene skal forsøke å gi det samme tilbudet til sine brukere som folkebibliotekene utenfor murene

Fengselsbibliotekene i norske fengsler er en del av folkebiblioteksektoren i Norge.

Det er staten som har ansvar for fengselsbibliotekene

Driften av fengselsbibliotek er hjemlet i folkebibliotekloven, og er et statlig ansvar, jf. §§8-9.

Den ansatte i fengselsbiblioteket er ansatt av det lokale folke- eller fylkesbiblioteket, og tjenesten blir levert av dem. Hvordan tjenesten skal fungere og hvem som skal gjøre hva, er regulert av avtaler mellom Nasjonalbiblioteket og den enkelte kommune, og avtaler mellom det enkelte bibliotek og det enkelte fengsel.

På statsbudsjettet kommer det en årlig bevilgning til Nasjonalbiblioteket for innkjøp av tjenester til fengselsbibliotekene. Denne bevilgningen inngår i Programkategori 08.20, Kap. 326, post 80 i statsbudsjettet.

Fengselsbibliotekene i Norge i dag

Det leveres fengselsbibliotektjenester i 40 fengsler over hele landet. Fengslene varierer i størrelse fra 13 til 250 soningsplasser.

Statistikk for fengselsbibliotek

Nyttige ressurser

Kriminalomsorgsdirektoratet
De europeiske fengselsreglene

Spørsmål om fengselsbibliotek?

Kontakt Erlend Ra
Ansvarlig for fengselsbibliotek i Nasjonalbiblioteket
Epost: erlend.ra@nb.no