Nasjonal bibliotekstrategi 2020- 2023 – Rom for demokrati og dannelse

Regjeringen la fram Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 i september 2019.

Målet med strategien er å videreutvikle bibliotekene som relevante og viktige kunnskapsinstitusjoner som skal bidra til folkeopplysning og dannelse i befolkningen. Gjennom strategien vil regjeringen bidra til å utvikle bibliotekene som synlige institusjon i kommuner, skoler og læringsinstitusjoner.

Foto: Nikolaj Blegvad

Regjeringen skriver i strategien at det er et mål at bibliotekene skal nå nye brukere med litteratur og lesing, legge til rette for kunnskapsformidling og at bibliotekenes digitale samlinger skal økes. Regjeringen vil gjennom strategiske grep bidra til at bibliotekene og bibliotekarene skal nå frem til flere, også de som ikke selv oppsøker biblioteklokalet.

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 gir en oversikt over statlig ansvar og oppgaver for å bidra til utvikling av fremtidsrettede folkebibliotek. 25 tiltak skal gjennomføres i strategiperioden, hvor hovedvekten av tiltakene skal gjennomføres av eller i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Bibliotekstrategien ble våren 2020 vedtatt forlenget til ut 2024. Strategien beskriver tre hovedlinjer for arbeidet med bibliotekutvikling i den kommende strategiperioden:

  1. Formidling
  2. Samarbeid og utvikling
  3. Infrastruktur

Strategisk råd

Strategisk råd rådgir Nasjonalbiblioteket i arbeidet med strategien.