Søk om midler til bibliotekutvikling 2024

Nasjonalbiblioteket inviterer til å søke om midler for 2024 til større, nyskapende utviklingsprosjekter i bibliotekene. Minste søknadsbeløp er kr. 300 000.

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i september 2023

Invitasjon til informasjonsmøte

Bibliotekutvikling holder et digitalt Informasjonsmøte om utviklingsmidler og midler til aktiv formidling 2024, den 22. september. Her får du informasjon om midlene og om søkeprosessen. Les mer og meld deg på

1. Hvem kan søke?

Folke-, fylkesbibliotek og fagbibliotek kan søke, gjerne i samarbeid med andre bibliotek eller andre aktører. Skolebibliotek kan ikke søke, men kan inngå som samarbeidspart i prosjekter.

2. Formålet med utlysningen

Målet med midlene er å styrke bibliotekene gjennom utvikling og nyskaping.

Utviklingsmidlene skal gå til nyskapende prosjekter for å utvikle nye tilbud, teste nye samarbeidsformer eller prøve ut nye metoder eller modeller.

Prosjektene skal ha overføringsverdi til andre bibliotek, slik at de kan få betydning nasjonalt.

Utlysningen tar utgangspunkt i Nasjonal bibliotekstrategi

3. Hva og hvor mye kan det søkes om?

Det kan søkes om midler til ett- eller toårige utviklingsprosjekter. Minste søknadsbeløp er kr. 300 000. Det oppfordres til å samarbeide om prosjektsøknader.

For utviklingsmidler til fagbibliotek er det et mål om at prosjektene skal ha relevans  også for folkebibliotekene.

Innsatsområder

Vi oppfordrer spesielt til å sette i gang prosjekter innenfor følgende innsatsområder (husk at det er mulig å kombinere flere):

 • Nye samarbeidsformer, herunder samarbeid mellom folkebibliotek og bibliotek i høyere utdanning eller skolebibliotek
 • Åpen forskning
 • FNs bærekraftsmål
 • Samarbeid med Nasjonalbiblioteket (NB) om å utvikle nye tilbud med utgangspunkt i NBs tjenester

Utover dette kan dere også søke om midler til:

 • Frie forsøk
 • Forprosjekt

Konferansestøtte

Det kan søkes om inntil kr. 100 000 for å arrangere konferanser. For å få støtte må konferansen ha nasjonal interesse. Konferanser kan også være del av et bibliotekfaglig prosjekt.

Egenandel

Prosjekter bør være delvis finansiert av prosjekteier. Egenfinansieringen bør utgjøre minst 40 prosent av samlet budsjett og kan bestå av arbeidsinnsats i prosjektet. En del av egenfinansieringen kan komme fra andre kilder. Nasjonalbiblioteket kan bevilge tilskudd som er mindre enn søknadsbeløpet.

Se også de formelle betingelsene for å motta utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket

4. Hva kan det ikke søkes om midler til?

Det gis ikke tilskudd til ordinær drift og ikke til innkjøp av ikt-utstyr, inventar eller medier, utvikling eller markedsføring av tjenester med sikte på salg eller til kompetanseutvikling som eneste aktivitet.

5. Varighet

Det gis tilskudd for ett år, som er normal prosjektperiode. Det kan også gis tilskudd til 2-årige prosjekter, med forbehold om bevilgninger og forutsetning av godkjent statusrapport for hvert år.

Søknader skal omtale eventuelle planer for oppfølging eller videreføring etter prosjektperioden. Støtte til forprosjekt vil ikke uten videre innebære støtte til et hovedprosjekt.

6. Hva må søknaden inneholde?

Du må fylle ut søknaden i vårt elektronisk søknadsskjema. Dette er hovedopplysningene som skal fylles ut:

 1. Opplysninger om søker
 2. Søknadstittel
 3. Mål
 4. Bekrivelse av prosjektet
 5. Budsjett og søknadsbeløp

7. Hvordan vurderer vi søknadene?

I prioritering mellom søkere vil Nasjonalbiblioteket legge vekt på følgende:

 • Prosjektets
  • nyhetsverdi: nye tilbud, nye samarbeidsformer eller metoder som ikke er prøvd ut i andre bibliotek
  • anvendelighet: resultatene bør kunne være nyttige for andre bibliotek
 • Planer for kunnskapsoverføring og formidling av erfaringer som kan komme andre til gode
 • God bevissthet om muligheter for oppfølging etter prosjektperioden
 • Forankring i plandokument – lokalt eller regionalt
 • God bevissthet om og involvering av målgruppe for prosjektet
 • Gjennomføring i samarbeid med andre bibliotek eller institusjoner dersom det er relevant

Søknadsfristen er 14. november 2023 kl. 23.59