Utvidet tilgang til nettbiblioteket

Forskrift til åndsverkloven gir en digital tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål.
Det er ulike måter å få tilgang til digitalt pliktavlevert materiale på Nettbiblioteket avhengig om om brukeren er vanlig bruker ved bibliotek, er vitenskapelige ansatt ved UH-sektoren eller om brukeren ikke kan komme fysisk til biblioteket.

Tilgang til pliktavlevert materiale i alle bibliotek

Tilgangen i norske bibliotek gis ved at brukeren logger seg på med MinID på Nettbiblioteket, og legger inn en søknad om å få tilgang til materiale. Denne søknaden godkjennes av en ansatt i biblioteket, ved at den ansatte går inn på nb.no/syn og logger seg inn med biblioteknummer og passord fra BaseBibliotek.
Veiledninger

Hvem kan få tilgang?

Det er pliktavleveringsloven § 1 som sier at kildemateriale skal være tilgjengelig for «forskning og dokumentasjon». Forarbeidene til gjeldende regelverk  (Prop. 106 L (2014-2015) sier på s. 17:

«Tilvisninga til dokumentasjonsformål i formålsparagrafen betyr at det avleverte materiale også skal kunne brukast til meir enn forskningsprosjekt ved universitet og høgskular. Studentar skal til dømes kunne bruke kjelder frå Nasjonalbibliotekets samlingar når dei skriv oppgåver eller førebur seg til eksamen. Dokumentasjonsformål omfattar også bruk av kjeldemateriale i til dømes utgreiingsarbeid, slektsforsking og bygdebokskriving. Det same vil gjelde journalistar og forfattarar som søkjer etter bakgrunnsstoff til prosjekta sine.

Omgrepet «dokumentasjonsformål» i pliktavleveringslova § 1 omfattar også tilgang basert på behov for å identifisere dokument frå rettshavaren sjølv eller innhaldet i enkeltdokument ved mistanke om plagiat eller forskingsfusk.»

Tilgang til pliktavlevert materiale i UH-sektoren

Her gis en tilgang gjennom å logge inn via Feide, og gjelder kun for de som har status Employee/faculty. Tilgangen måtte dessverre begrenses til denne gruppa. Her er det fire samtidige tilganger, så har brukeren denne tilgangen, anbefales det å bruke denne. Denne tilgangen kan brukes fritt, uavhengig av bibliotek eller ip-adresse.

Tilgang for brukere som ikke har mulighet til å komme til sitt bibliotek

Inntil videre er det slik at disse kan søke Nasjonalbiblioteket om tilgang. Dette er en midlertidig løsning. Vi gir beskjed når dette opphører.

De må logge seg på som vanlig her. Etter pålogging blir de sendt til et søknadsskjema

De som søker hjemmefra må velge Nasjonalbiblioteket Seksjon Publikumstjenesten, Veiledningen som sitt bibliotek. Nasjonalbiblioteket behandler søknader fortløpende innenfor åpningstidene til Veiledningen. De får en bekreftelse på e-post når tilgang er gitt. Vi gjør oppmerksom på at vi kun behandler søknader i Veiledningens åpningstid.