Avdeling for bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket er statens utviklingsorgan for bibliotekfeltet og skal bidra til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek. Avdeling for bibliotekutvikling har hovedansvaret for dette.

Forvaltning

Utvikling og nasjonale tjenester

Kompetanseheving og informasjon

Avdelingen fører også dialog og samarbeid med sektoren gjennom kontaktmøter med fylkesbibliotek, storbybibliotek, Norsk bibliotekforening og UHR-B og møter med Nasjonalbibliotekets strategiske råd, samt rådgi for Kulturdepartementet og for biblioteksektoren

Med Kulturdepartementet som moderdepartement bruker avdelingen flest ressurser på oppgaver knyttet til folkebibliotekene. Flere av oppgavene er likevel relevante for universitets- og høgskolebibliotek og andre fagbibliotek siden de berører bibliotekfeltet generelt.

Mandatet vårt

Virksomheten til avdeling for bibliotekutvikling er hovedsakelig basert på:

Mandatet sier at Nasjonalbiblioteket skal bidra til å utvikle og styrke bibliotekene som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner gjennom tjenesteutvikling og i dialog med norske folke- og fagbibliotek.

Kontakt oss