Utviklingsprosjekter

Utviklingsmidler 2023 – Hva innebærer samarbeid med Nasjonalbiblioteket?

Nasjonalbiblioteket forteller om sitt arbeid til bibliotekarer, ved et arrangement mars 2022. Foto: Kari Margrethe Sabro.

Samarbeid med Nasjonalbiblioteket er et av innsatsområdene i Nasjonalbibliotekets utlysing av midler for 2023. Ønsker du å søke, men lurer på hva dette innsatsområdet egentlig innebærer? Her gir vi en mer utdypende forklaring, og viser til noen tjenester og kompetanseområder som kan være til nytte og inspirasjon.

I innsatsområdet Samarbeid med Nasjonalbiblioteket ønsker vi å åpne for prosjekter som har som mål å bruke Nasjonalbibliotekets tjenester som grunnlag for nye tilbud. Dette gjør vi fordi formidling av digitale ressurser er vel så viktig som tilgangen, og fordi Nasjonalbiblioteket har kompetanse på en rekke områder som vi ønsker at bibliotekene i større grad drar nytte av.

Utlysning for utviklingsmidler 2023

Hvilken kompetanse finnes på Nasjonalbiblioteket?

I denne artikkelen ønsker vi å fremheve andre tjenester og kompetanseområder enn de som vi tror  allerede blir brukt i bibliotekhverdagen. Slik kan du få inspirasjon til nye prosjekter.

Lokalhistorisk institutt

Lokalhistorisk institutt ligger under Nasjonalbiblioteket og deres oppgave er å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge ved å drive forskning, veiledning, dokumentasjon og formidling. De gir råd både til de som produserer og de som benytter lokalhistorie. Et viktig verktøy er lokalhistoriewiki.no , der både profesjonelle og ikke-profesjonelle kan publisere artikler av lokalhistorisk interesse.

Digital formidling og nettbiblioteket

Nettbiblioteket gir tilgang til hele det digitaliserte materialet Nasjonalbiblioteket har skannet. Dette inkluderer avistjenesten og  tilgang til pliktavlevert materiale. Avdeling for bibliotekutvikling bidrar med opplæring i bruk av disse tjenestene til bibliotekansatte mens avdelingen for Digital formidling utvikler nettsidefunksjonalitet til selve nettstedet nb.no.

Kulturformidling og informasjon

Nasjonalbiblioteket har en egen avdeling som jobber med formidling av samlingen til sluttbrukere. De organiserer arrangementer og festivaler, utvikler tilbud til skoler, lager utstillinger, artikler og podcaster, og de har omvisninger på biblioteket og i kartsenteret. I 2023 kommer det for eksempel en ny håndverksfestival og en stor utstilling om svartmetall.

Vigdis Hjorth og Maria Navarro Skaranger på Nasjonalbibliotekets første handverksfestival, Håndverk #01. Foto: Kari Margrethe Sabro / Nasjonalbiblioteket

Det flerspråklige biblioteket

Det flerspråklige bibliotek (DFB) skal være et støtteapparat for alle landets bibliotek, så de er i stand til å betjene brukere på det flerkulturelle feltet på en effektiv måte.

Fag og forskning

Nasjonalbiblioteket er en forskingsinstitusjon som legger til rette for og driver forskning og utvikling på egne samlinger. De leder egne prosjekt og samarbeider med andre forskningsmiljø og forskningsinstitusjoner. Denne rollen gjør at det jobber forskere på Nasjonalbiblioteket med spisskompetanse på en rekke områder. Blant annet finnes språktjenesten Språkbanken til bruk for språkforskning.

Skjermdump av N-gram, som viser forekomsten av et ord over tid i språkdatabasen.

Nasjonalbiblioteket er også et nasjonalt kompetansesenter innen digital og analog bevaring, konservering og restaurering av alle medietyper. Musikk, film og håndskrifter har egne seksjoner og eksperter.

Kulturarvdigitalisering

Nasjonalbiblioteket bidrar til bevaring og enklere tilgjengeliggjøring av kulturarven i ABM-institusjonene i Norge, gjennom digitalisering av materiale for alle tre sektorene.

Eksempler

Mulighetene for å utvikle nye tilbud med utgangspunkt i NBs tjenester og bruk av kompetansen på huset er altså gode.

Kanskje man ta tak i et lokalt tema og utnytte ressursene som finnes på Nasjonalbiblioteket til å lage nye mer allmenne tilbud? Utviklingsmidlene skal støtte nye metoder og konsepter som andre kan ta i bruk – ikke enkelttilbud lokalt, men formen på prosjektet kan være å prøve ut de nye metodene/konseptene lokalt.

Kan Lokalhistorisk institutt bistå med utvikling av nye tilbud for lokalhistorikere? Hva med en lokal dugnad til lokalhistoriewikien i kombinasjon med et arrangement?  Kan man lage en festival med materiale fra Nettbiblioteket i bunn, slik som Håndverksfestivalen? Overrask og/eller utfordre oss med et spennende samarbeidsprosjekt. 

Under finner du noen prosjekt som allerede er i gang der bibliotek har samarbeidet med Nasjonalbiblioteket:

Hva foregår i andre land?

I Danmark har prosjektet Kulturarv for alle hatt som mål å formidle Det Kgl. Biblioteks digitaliserte kulturarv. I prosjektets ene spor har slektsforskere lært å bruke både Det Kgl. Biblioteks databaser og andre databaser. I det andre sporet er en teaterforestilling i forbindelse med Dansk Teater 300 år. Målet er at formidlingsformene og konseptene spres slik at hele landets bibliotek kan bruke dem og få inspirasjon.

De danske Centralbibliotekene  (tilsvarende de norske fylkesbibliotekene) og Det Kgl. Bibliotek har tidligere samarbeidet om en Videnfestival om brug og misbrug af historien, en historiefestival for folkebibliotekene. Målet er å sette fokus på historieformidling og at bibliotek i hele landet løfter den faglige formidlingen av den digitale kulturarvsamlingen sammen. Krigen i Ukraina har aktualisert kampen om sannheten og spørsmål rundt historiefortolkning.

Det britiske nasjonalbiblioteket og 20 engelske folkebibliotek har dannet The Living knowledge network

Nasjonal bibliotekstrategi

I Bibliotekstrategien 2019-2023 finner vi grunnlaget for å styrke formidling og utvikling av NBs tjenester:

«Nasjonalbiblioteket skal være et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter for andre institusjoner i bibliotek- og kultursektoren. Denne rollen ble styrket i Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018.» (s. 15)

«Som en del av nasjonal infrastruktur vil Nasjonalbiblioteket tilby kompetanse som bibliotekene trenger.» (s. 33)

Flere ressurser

De nordiske nettsidene om nasjonal bibliotekutvikling kan også gi ideer til norske utviklingsprosjekter: