Utviklingsprosjekter

Utviklingsmidler 2023- Åpen forskning

Åpen forskning er et av innsatsområdene i Nasjonalbibliotekets utlysning av utviklingsmidler for 2023. Innsatsområdet er forankret i regjeringens forskningspolitikk og er spesielt aktuelt for fag- og forskningsbibliotekene, men det kan også være aktuelt for folkebibliotekene. Ønsker du å søke, men lurer på hva dette innsatsområdet egentlig innebærer? Her gir vi en forklaring, og viser til noen prosjekter som kan være til inspirasjon.

Utlysning for utviklingsmidler 2023

Hva finner du i prosjektbanken om åpen forskning?

Åpen forskning har vært et innsatsområde for utviklingsmidlene siden 2018, først med betegnelsen Åpen tilgang, åpne data, åpen vitenskap, som også er den formuleringen på innsatsområdet som brukes i prosjektbanken.

Åpen forskning omfatter en rekke områder, slik det bl.a. framgår hos Forskningsrådet. Kun 12 prosjekter er registrert i denne kategorien i prosjektbanken, men til sammen dekker de flere områder og viser noe av bredden i bibliotekenes bidrag til åpen forskning. Vi vil her trekke fram fem prosjekter:

Verktøykasse og kartlegging av bevaring

Hovedmålsettingen for prosjektet Open Science Toolbox ved universitetsbiblioteket, NTNU var å bidra til å bygge opp tjenestetilbud for åpen forskning ved forskningsbibliotek i Norge.

Resultatet av prosjektet er nå del av nettportalen Openscience.no.

Allerede i 2014 gjennomførte Handelshøyskolen BI en kartlegging av arkivering og bevaring av forskningsdata innen universitets- og høyskolesektoren i prosjektet BIRD – Administrasjon av forskningsdata. Kartleggingen hadde som et overordnet mål å se på hvilke roller bibliotekene kunne ivareta og å finne grenseflater.

Skjermdump fra openscience.no
Skjermdump fra Opensicience.no

To nye prosjekter er nå opptatt med bibliotekenes håndtering av forskningsdata.

I prosjektet Kompetanserammeverk for forskningsdatastøtte jobber universitetsbiblioteket i Oslo og andre med å sikre en felles forståelse og praksis for datahåndtering i norske fag- og forskningsbibliotek.

Prosjektet Kuratornettverk for FAIR forskingsdata har bl.a. som mål å etablere et nettverk for støttepersonell som skal hjelpe forskere med tilrettelegging av forskingsdata for arkivering og deling.

Åpen tilgang

Åpen tilgang (open access) har vært et aktuelt tema i bibliotekfeltet i mange år, men er ikke spesielt framtredende i prosjektbanken. Prosjektet Frie vitenskapelige publikasjoner ved universitetsbiblioteket i Bergen undersøkte ulike aspekter ved åpen tilgang til norske forskningsresultater.

Forskningsformidling i folkebibliotek

Bibliotekstrategien sier at bibliotekrollen som formidler og en som åpner opp samlinger og forskning  kan styrkes gjennom mer samarbeid mellom folkebibliotek og universitets- og høyskolebibliotek.

I prosjektbanken finnes eksempler med ulike innfallsvinkler til forskningsformidling i folkebibliotek. Prosjektet Mobiblioteket – det mobile fagbibliotek tok utgangspunkt i den fysiske organiseringen. Prosjektet Juniorakademiet handlet om målgruppe. I Folke-helse-biblioteket var det temaet som var utgangspunktet. Her kan det finnes mange andre innfallsvinkler å bruke som utgangspunkt for et prosjekt.

Skjermdump fra Juniorakadmiet.no

Hva skjer i andre land?

Nettverket Knowledge Exchange består av seks nasjonale organisasjoner (fra Finland, Frankrike, Danmark, Tyskland, Storbritannia og Nederland) som arbeider med å utvikle digitale tjenester og infrastruktur i høyere utdanning og forskning. Aktørene i nettverket er aktive innenfor åpen forskning, åpen publisering og har også andre prosjekter, sammen eller hver for seg. Den britiske organisasjonen JISC har en egen prosjektoversikt.

Foreningen Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) har et nettsted som gjerne presenterer utviklingsprosjekter i danske fag- og forskningsbibliotek.

I Sverige har Kungliga biblioteket flere oppdrag fra regjeringen som er relatert til framveksten av et åpent vitenskapssystem.

Såkalt folkeforskning (Citizen science) er et tema med økende oppmerksomhet internasjonalt. Foreningen for europeiske forskningsbibliotek, LIBER, har en egen arbeidsgruppe for folkeforskning. Universitetsbibliotek og folkeforskning var tema for en masteroppgave ved OsloMet våren 2022.

Åpen forskning som innsatsområde

Åpen forskning omtales flere steder i Nasjonal bibliotekstrategi og knyttes spesielt til bibliotekenes potensial når det gjelder å utnytte mulighetene i åpen publisering, åpen tilgang og Plan S-initiativet fra 2018.

Som det framgår hos Forskningsrådet handler åpen forskning om mer enn dette. Her er områdene Forskningsrådet jobber med innenfor åpen forskning:

  • Medvirkning, involvering og folkeforskning
  • Vurdering av forskning og forskere
  • Tilgjengeliggjøring av forskningsdata
  • Datainfrastruktur og European Open Science Cloud
  • Åpen publisering og plan S
  • Ansvarlig forskning og innovasjon – RRI

Nasjonalbiblioteket er selv en forskningsinstitusjon som legger til rette for og driver forskning og utvikling på egne samlinger. NB leder egne prosjekt og samarbeider med andre forskingsmiljøer og -institusjoner.