Utviklingsprosjekter

Utviklingsmidler 2023- FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål har siden 2021 vært innsatsområde ved utlysing av bibliotekutviklingsmidler til bibliotekene. Lurer du på hva dette innsatsområdet innebærer og hvordan ditt bibliotek kan jobbe med det? Her gir vi en forklaring, og presenterer noen prosjekter som kan være til inspirasjon

Hva finner du i prosjektbanken om bærekraft og bibliotek?

Vi har valgt å presentere fem prosjekter som belyser ulike måter å jobbe med bærekraftsmål og bibliotek på for å styrke bærekraftige samfunn. Både mindre og større bibliotek, fagbibliotek, folkebibliotek og fylkesbibliotek driver ulike prosjekter for å bidra til bærekraftsmålene. Noen er praktisk fundert andre er mer forskningsbasert, og noen av dem forsøker å gi overblikk på kunnskapsfeltet.

Bærekraftslaben – samarbeid, skaping og kunnskapsformidling for fremtiden

I Bergen har biblioteket nylig åpnet Bærekraftslaben – samarbeid, skaping og kunnskapsformidling for fremtiden som har mål om å øke innbyggernes kunnskap om bærekraftsmålene, og sammen med ansatte, innbyggere og relevante organisasjoner gå fra kunnskap til ferdigheter gjennom skaping- og læringsaktiviteter.

Logo Bærekraftslaben. Illustrasjon Ragnar Rørnes

Nettside om Bærekraftslaben hos Bergen Offentlige bibliotek

Bærekraftsstigen

Skien bibliotek gjør et forprosjekt og utarbeider en praktisk veileder: Bærekraftstigen for mer bærekraftig drift og utvikling av norske folkebibliotek. I et forprosjekt ønsker de å få innspill fra flere biblioteker for å forstå om de har behov for mer intern kunnskap om bærekraft i egen sektor. Så lage en vesentlighetsanalyse som fører fram til en praktisk veileder

Les mer om miljøbiblioteket i Skien

Bærekraftsforskning for alle – en transparent kartleggings- og gjenfinningstjeneste

Universitetsbiblioteket i Bergen vil identifisere og få tilgang til litteratur knyttet til bærekraftsmålene både for forskere og brukere av forskning i samfunnet.  Målet med prosjektet er å etablere en nettside som gir oversikt over forskning knyttet til bærekraftsmålene, og tilby en tjeneste som er transparent og enkel å bruke. Bærekraftsforskning for alle – en transparent kartleggings- og gjenfinningstjeneste

Prosjektsiden til Universitetet i Bergen

Bibliotek og berekraft i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å ta en tydelig rolle i å utvikle et bærekraftig samfunn for framtiden. Bærekraftfylket Møre og Romsdal er et initiativ fra fylkeskommunen for å svare på regjeringen sine forventninger Bibliotek og berekraft i Møre og Romsdal

Bibliotekarar frå Ålesund, Sula, Hareid og Sunndal saman med Møre og Romsdal fylkeskommune – samla for å jobbe for berekraftige bibliotek. (foto: Møre og Romsdal fylkeskommunen)

Artikkel om oppstart av prosjektet ved Møre og Romsdals fylke

Fiskene som slår røtter

I prosjektet til Lier bibliotek Fiskene som slår røtter ønsker de å gjøre kjent bærekraftsmålene ved å demonstrere akvaponi i biblioteket og inspirere folk til å dyrke selv på hjemmebane (urbant landbruk). Dette prosjektet ble også nominert til IFLA green library project.

Akvaponi ved Lier bibliotek

I prosjektbanken til Nasjonalbiblioteket finner du totalt 18 prosjekter om FNs bærekraftsmål og bibliotek

Hva skjer i andre land?

De internasjonale bibliotekorganisasjonene engasjerer seg aktivt for å vise hvordan bibliotekene bidrar til bærekraftsmålene. IFLA har utarbeidet et verdenskart med eksempler.

EBLIDA har gått grundigere til verks og laget The EBLIDA Matrix, en matrise med tips til hvordan bibliotekene kan arbeide opp mot de enkelte 17 målene. EBLIDA har utgitt en rapport  Second European Report on Sustainable Development and Libraries”.

Et dansk prosjekt som har fått mye oppmerksomhet er festivalen Verdens beste løsninger som ble arrangert av de danske Ballerup bibliotekerne høsten 2019. I 2020 ble erfaringene oppsummert i samarbeid med andre danske bibliotek, og festivalen ble støttet av utviklingsmidlene til den danske Slotts- og kulturstyrelsen. Danmark har et nettverk for bibliotek og prosjekter som jobber med bærekraftsmålene på sidene DB2030

Svenskene er også opptatt bærekraft og bibliotek. Her fra en samtale om bibliotekenes utfordringer og muligheter for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom å arbeide for økt deltakelse og tilgjengelighet.

I Finland kan vi blant annet finne denne håndboken som er utarbeidet for bibliotek som lager miljørettede tjenester til unge.

Hva skjer i Norge?

Allerede i 2017 utarbeidet Norsk bibliotekforening et kart med eksempler på hvordan norske bibliotek jobber bærekraftig for å styrke sine lokalsamfunn.

Senere har det kommet flere eksempler på hvordan bibliotekene engasjerer seg i bærekraftsmålene f.eks. Bærekraftsbiblioteket som har laget er et opplegg for skoler, bibliotek og andre organisasjoner.

Forskningsprosjektet UPSCALE i regi av CICERO Senter for klimaforskning som støttes av Norges forskningsråd, ser på hvordan bibliotekene kan brukes i ulike delingsløsninger.

Bærekraft som innsatsområde

De 17 Bærekraftsmålene og 169 delmålene representerer en helhetlig tilnærming til utvikling og ble vedtatt i 2015 av FNs medlemsland. De omfatter alle land og berører alle deler av samfunnet og de handler om å oppnå bærekraftig utvikling økonomisk, sosialt og miljømessig.

Det er tre viktige dokumenter som ligger til grunn for at bærekraft er et innsatsområde for bibliotekene.

Bærekraftsmålene er forankret i Nasjonal bibliotekstrategi (s.8). som blant annet slår fast at bibliotekene, som jo befinner seg i skjæringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring, folkehelse og sosialt arbeid, har et godt utgangspunkt for å jobbe aktivt med bærekraftsmålene og er viktige bidragsytere til mange av målene.

Regjeringen har samlet sitt arbeid med målene under tema bærekraft

I rapporten Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023  understreker regjeringen at bærekraftsmålene skal være en viktig del av grunnlaget for samfunnsplanleggingen også i Norge.

Senere kom St.melding 40:2020-2021 Mål med mening som er Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det jobbes i flere norske kommuner og fylker systematisk for at bibliotekenes bidrag til bærekraftsmålene skal bli tydelig i strategiske planverk.