Utviklingsprosjekter

Utviklingsmidler 2023- Frie forsøk

Har du en god idé eller brenner for å prøve ut eller eksperimentere med et tema innenfor bibliotekutvikling som ikke passer til de oppgitte innsatsområdene? Da passer kanskje din idé som et fritt forsøk.

Med «Frie forsøk» åpner vi opp for muligheten til å søke om utviklingsmidler til prosjekter som ikke nødvendigvis er knyttet til de mer politisk initierte innsatsområdene oppgitt i utlysningen. Prosjekter innen «Frie forsøk» må fortsatt oppfylle de andre kriteriene i utlysningen.

Her viser vi til noen prosjekter og sier litt om bakgrunnen som kan være til nytte og inspirasjon.

Utlysning for utviklingsmidler 2023

Hvilke «Frie forsøk» finner du i prosjektbanken?

Bergen offentlige bibliotek topper listen over «Frie forsøk» og har hele seks prosjekter innenfor denne kategorien og har skapt flere interessante prosjekter som er verdt å se til.

Prosjektet Å ta publikum med fra begynnelsen – Prosjektbank (bibliotekutvikling.no) ønsket innsikt i hva to nye bydelsbibliotek, Sletten og Laksevåg, kan og burde være. De tok i bruk midler for å gjøre brukermedvirkningsprossesser for å skape best mulige bibliotek. I prosjektet Språkvenn – Prosjektbank (bibliotekutvikling.no) prøvde de ut en ny modell for uformell språkopplæring for de som vil lære et nytt språk. Språkvenn — Bergen Offentlige Bibliotek (bergenbibliotek.no)

På fylkesnivå har Innlandet fylkesbibliotek i samarbeid med prosjektdeltakere fra fylkesbibliotekene i daværende Buskerud, Finnmark, Rogaland og Oppland, samt ni folkebibliotek gjort et større, omfattende prosjekt om biblioteket som samskaper Biblioteket som samskaper – Prosjektbank (bibliotekutvikling.no) . Her er målet at bibliotekene skal være nyskapende og relevante samfunnsutviklere. Prosjektet var et nybrottsarbeid og kunnskapen og erfaringene har blitt videreformidlet ved kurs og foredrag for resten av biblioteksektoren.

https://bibliotekutvikling.no/biblioteketsomsamskaper/

I Møre og Romsdal fylkeskommune, seksjon for arkiv, bibliotek og museum stilte de spørsmål om biblioteket var en trygg møteplass? Biblioteket – ein trygg møteplass? – Prosjektbank (bibliotekutvikling.no) . Midlene ble også brukt til å lage en håndbok og en digital verktøykasse for ansatte Konflikthandtering i biblioteket – Verktøykasse (bibliotekutvikling.no) slik at bibliotekansatte lettere kan håndtere konflikter i bibliotekene og forebygge utfordrende situasjoner for både publikum og ansatte.

https://bibliotekutvikling.no/konflikthandteringibiblioteket/

Tønsberg bibliotek ønsket å fornye folkebibliotekets tjenestetilbud innen referansearbeid og kunnskapsformidling for å møte dagens og morgendagens behov hos brukerne. Et operativt mål var å redefinere referansebibliotekaren som informasjonsveileder. ”Morgendagens veileder – Prosjektbank (bibliotekutvikling.no)

Ringsaker bibliotek hadde som mål å stimulere barns nysgjerrighet og vitebegjær ved å lære dem å stille smarte spørsmål til voksne fagpersoner på ulike felt, en såkalt «spørreskole». Dette innebar også et samarbeid med skolen Spør en smarting – Prosjektbank (bibliotekutvikling.no)

Prosjekter fra fag- og forskningsbibliotek

I fag- og forskningsbibliotekene har det også vært flere interessante frie forsøk. Her kan vi blant annet nevne NTNU Universitetsbiblioteket som utforsket skranketjenesten som grensesnitt og knutepunkt  Bibliotekets førstelinje som knutepunkt – Prosjektbank (bibliotekutvikling.no)  

Skranken som det personlige møtet mellom student og bibliotek. Hva skjer i møtet og har det betydning for lærings- og forskningskvalitet ved institusjonene? De ønsket å kartlegge formidlingsarbeidet som foregikk i skranken og skrankefunksjonen som mediator mellom digitalt tilbud og student. Dette kunnskapsgrunnlaget kunne være med på å redefinere innholdet i framtidens skranketjeneste.

I det omfattende kunnskapsorganisatoriske prosjektet til Universitetsbiblioteket i Oslo Mapping for sluttbrukertjenester – Prosjektbank (bibliotekutvikling.no) var hovedmålet å sørge for at mappede vokabularer kan unyttes ved emnesøk i sluttbrukerverktøy. Det kunnskapsorganisatoriske potensialet i mappinger ble utforsket fra et sluttbrukerperspektiv.

Hva foregår i andre land?

Det kan være mye å lære av bibliotekutvikling i andre land og finne gode prosjektideer som er relevante i en norsk kontekst.

I Sverige er det Kungliga biblioteket som har det nasjonale overblikket og skal fremme samvirke mellom bibliotekene. Kungliga biblioteket har en oversikt over pågående og nystartede prosjekter knyttet til den nye svenske bibliotekstrategien. Det svenske kulturrådet er ansvarlig for satsingen Stärkta bibliotek og har laget en inspirasjonsside med bibliotekvirksomhet som har fått støtte gjennom den ordningen.

I Danmark gir Slots- og kulturstyrelsen støtte til bibliotekutvikling og har en nettside der man kan hente inspirasjon fra danske bibliotekprosjekter. Flere av prosjektene drives av Det digitale folkebibliotek, som ble stiftet i 2020.

I Finland ble det nylig lansert en ny versjon av Biblioteken.fi, som drives av Helsingfors stadsbibliotek v/Nationella utvecklingsenheten. Nettsiden har både en finsk og en svensk versjon og inneholder en oversikt over utviklingsprosjekter.

I England er organisasjonen Libraries Connected den fremste nasjonale utviklingsaktøren med en rekke løpende prosjekter, kompetansetilbud og verktøykasser. Noe av de mest interessante handler om hvordan bibliotek kan legge til rette for folkeforskning, som er et tema med økende oppmerksomhet blant bibliotek internasjonalt.

I Nederland har Det kongelige bibliotek (KB) ansvar for å koordinere folkebiblioteknettverket og utviklingen av et nasjonalt digitalt bibliotek. KB publiserte nylig en oversikt over virksomheten i nederlandske folkebibliotek.

Bakgrunn

Det har alltid vært mulighet for å søke om utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket for å utvikle og prøve ute nye metoder, ideer, modeller eller bibliotektjenester innenfor Frie forsøk. Frie forsøk åpner opp for at vi også får med innovative og interessante prosjekter som ikke så lett kan knyttes an til innsatsområdene.

I prosjektbanken på Bibliotekutvikling.no er det foreløpig registrert 36 utviklingsprosjekter som Frie forsøk. I rekken av prosjekter finner du prosjekteiere både blant mindre og større folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek. Tema for de ulike prosjektene spenner fra utprøving av kunstig intelligens, VR-briller til hvordan drive flerspråklig lesestund.

Prosjekter innen «Frie forsøk» må fortsatt oppfylle de andre kriteriene i utlysningen, som å være nyskapende og bibliotekfaglig. De må ha overføringsverdi for andre og være realistisk. Det bør heller ikke være et rent internt prosjekt som kun løser en utfordring eller et driftsproblem i ditt eget bibliotek.