Biblioteket som uavhengig møteplass – hva sier lovgiverne?

I formålsparagrafen til bibliotekloven andre ledd står følgende setning:  «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.»

Lov om folkebibliotek slår fast at det er kommunene som har ansvar for biblioteket, men at biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena.

I denne artikkelen vi se på hva som er sagt fra lovgiverne om denne setningen i loven, og særlig om begrepet uavhengig.

Innføringen av ordet «uavhengig» i lovforslaget av 2012

Da forslaget til endringer av bibliotekloven ble sendt ut på høring i mars 2012 var ikke ordet «uavhengig» en del av lovforslaget. I dette forslaget var paragrafens andre ledd utformet slik:
«Folkebibliotekene skal være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.»

Ordet uavhengig dukket opp i Lovproposisjonen Prop. 135 L (2012–2013), som regjeringen la fram for stortinget. Der skriver departementet følgende:


«Det bør være klart at ingen skal kunne legge føringer på aktiviteter ved et folkebibliotek, eller innholdet i et folkebiblioteks programmering. Et folkebibliotek skal være et sted for alle kommunens innbyggere, uavhengig av politisk ståsted, religion og sosial bakgrunn. Formuleringen er knyttet til bibliotekene som uavhengig arena og det er ikke meningen at bestemmelsen skal begrense kommunenes arbeidsgiverrettigheter. På denne bakgrunn foreslår departementet at formålsparagrafen endres slik det er foreslått i høringsnotatet, og at det presiseres at folkebibliotekene skal være uavhengige arenaer for offentlig samtale og debatt.» 

Norsk bibliotekforenings høringssvar til lovforslaget – 2012

En av de høringsinstansene som tok opp begrepet «uavhengig»  var Norsk bibliotekforening. I Norsk bibliotekforenings høringssvar ble det foreslått å sette inn ordet uavhengig i lovteksten:

NBF er svært tilfreds med at den nye lovteksten legger vekt på oppgaver som aktiv formidling, møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. NBF mener bibliotekenes rolle som “arena for offentlig samtale og debatt” vil bli ytterligere styrket med en formulering om folkebibliotekenes uavhengighet: “Folkebibliotekene skal være en møteplass og en uavhengig arena for offentlig samtale og debatt”

Innstilling fra Stortinget – 2012

 Stortingspolitikerne i Familie- og kulturkomiteen sluttet seg til de foreslåtte endringene i sin innstilling Innst. 467 L (2012–2013):

 «Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, mener de foreslåtte endringer av formålsparagrafen tydeliggjør de funksjoner og rammer som tilligger bibliotekene i den enkelte kommune. Flertallet slutter seg også til ønsket om å understreke bibliotekenes uavhengige rolle som arena for kunnskapsformidling. Flertallet slutter seg således til det fremlagte forslag til ny formålsparagraf.» 

Statsrådens uttalelse – 2013

Under voteringsdebatten i Stortinget ble denne delen av loven omtalt av Statsråd Hadia Tadjik. Hun uttalte følgende:

«I mange kommunar har biblioteka utvikla seg til å vere møtestader i lokalsamfunnet, møtestader som vert opplevde som både opne og relevante for alle. Denne viktige funksjonen foreslår regjeringa at òg vert spegla av i lov om folkebibliotek ved at biblioteka som ein uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt, vert slått fast i formålsparagrafen.«

Statsrådens uttalelse 2014

I Bibliotekforum 3-2014 blir daværende Kulturminister Thorhild Widvey utfordret på hvordan den nye paragrafen skulle tolkes. Her sier hun:

  • Det er biblioteksjefen selv som velger og prioriterer hvordan de vil oppnå målene i den nye formålsparagrafen, sier kulturminister Thorhild Widvey
  • Bibliotekenes uavhengighet ble fremhevet i lovproposisjonen som viktig for å fylle funksjonen som demokratisk arena, der biblioteket vil være tilgjengelig for alle. Dette betyr at biblioteksjefen skal stå fritt til å planlegge aktiviteter ved et folkebibliotek. Bibliotekledelsen er ansvarlig for sin programmering og vil innta en redaktørliknende rolle.

Uttalelser i nyere tid

Sivilombudsmannens uttalelse – 2018

I august 2018 behandlet Sivilombudet saken: Avslag på leie av lokaler i Kristiansand folkebibliotek 18.8.2016 (2015/3219)

Bakgrunnen var at Arne Tumyr klaget inn Fylkesmannen i Vest-Agders avgjørelse om ikke å foreta lovlighetskontroll av et avslag fra Kristiansand kommune, til Sivilombudsmannen 10.nov 2015. Klagen ble sendt inn på vegne av organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge avdeling Agder (heretter SIAN).

I sin uttalelse er Sivilombudet inne på hvordan § 1 i Lov om folkebibliotek skal forstås.

«…Videre er det grunn til å understreke at når formålsbestemmelsen i § 1 bruker formuleringen «samtale og debatt», ligger det noe annet enn at alle har krav på å låne bibliotekets lokaler til å ytre sine meninger på den måten de selv ønsker. Dersom et arrangement ikke er egnet til å gi grunnlag for samtale og debatt, kan biblioteket ikke være forpliktet til å stille lokaler til dispensasjon. Dette vil f. eks. gjelde møter som alene går ut på å befeste ensidige synspunkter, der formålet egentlig bare er å rekruttere meningsfeller.

Bibliotekene har en plikt til å legge til rette for en offentlig samtale og debatt. Søknader om leie av lokaler kan ikke avslås alene med den begrunnelse at leietakers formål ikke er i tråd med kommunens eller folkebibliotekets verdier. Når det gjelder på hvilken måte leietaker skal bruke lokalene, må derimot biblioteket ha et betydelig rom for skjønn. Det må kunne legges vekt på hvordan påtenkte arrangementer skal avholdes og hvordan ytringene skal presenteres – forutsatt at vurderingene er saklige og forsvarlige. Spesielt må det kunne legges vekt på om det aktuelle arrangementet er egnet til å bidra til en offentlig samtale og debatt.«

Uttalelse fra Kultur- og likestillingsministeren – 2022

På et skriftlig spørsmål fra Stortingsrepresentant Olaug Vervik Bollestad (KrF) viser hun til at en biblioteksjef begrunner et avslag om utleie av biblioteket ved at «Lovverket sier at biblioteket skal være en uavhengig møteplass.» Spørsmålet er om statsråden enig i denne tolkningen av loven?

 Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen svarer følgende:

Bibliotekene skal, som det fremgår av lovens forarbeider, være en demokratisk arena og tilgjengelig for alle. Det er viktig for ytringsfriheten. Det er biblioteksjefene selv som er ansvarlig for sin programmering, og de har en slags redaktørlignende rolle. Vi forutsetter selvfølgelig at biblioteksjefene er sitt ansvar bevisst og sørger for en åpen og opplyst offentlig samtale i tråd med folkebibliotekloven og dens formålsparagraf.

Kilder:

Flere ressurser om bibliotekloven