Kulturrådets innkjøpsordninger

  1. De åtte innkjøpsordningene for litteratur
  2. Nasjonalbibliotekets ansvar og ny fordelingsnøkkel
  3. Adresseendringer og kontakt

Norsk kulturråd administrerer åtte innkjøpsordninger for litteratur. Formålet med innkjøpsordningene er å styrke norsk språk og litteratur ved å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i litteratur på norsk tilgjengelig for alle.

Kulturrådet kjøper inn bøkene fra forlagene med midler fra Norsk kulturfond. Den økonomiske støtten gis til forlag og forfatter og er i første rekke en støtte for å fremme litteratur.

De innkjøpte titlene gjøres tilgjengelig og blir distribuert til alle folkebibliotekene i Norge av Biblioteksentralen etter avtale med Norsk kulturråd.

Kulturfondbøker sendes kun til de folkebibliotekene som har blitt tildelt kulturfondsett av Norsk kulturråd i samråd med Nasjonalbiblioteket. Det er ikke mulig for et bibliotek å sette seg på venteliste hos Nasjonalbiblioteket.

Selv om folkebibliotekene er den formelle mottaker av kulturfondbøkene, gis de anledning til å viderefordele kulturfondbøker til skolebibliotek og eventuelle andre institusjoner. Fylkesbibliotek, grunnskoler og videregående skoler kan i utgangspunktet ikke være formelle mottakere av kulturfondbøker.

De åtte innkjøpsordningene for litteratur

1. Ny norsk skjønnlitteratur for voksne

773 eksemplar av bøker for voksne (623 papirbøker og 150 e-bøker)

1.a) Den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne, og

1.b)den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne, omfatter utgivelser innenfor sjangrene roman, novelle, kortprosa, lyrikk, dramatikk og bildebok.

(Endringer fra og med utgivelser fra 2021 for antall sett for ny norsk skjønnlitteratur for voksne)

Settene er fordelt med minimum ett sett til hver kommune, de øvrige settene er fordelt etter folketall i kommunene.

2. Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge

1720 eller 1750 eksemplar av bøker for barn og unge (hhv. 1650 papirbøker for barn og unge til og med 4 trinn og 1680 papirbøker for barn og unge fra og med 5. trinn, samt 70 e-bøker)

2.a) Den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge, og

2.b)den selektive innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge, omfatter utgivelser innenfor sjangrene roman, novelle, kortprosa, lyrikk, dramatikk og bildebok.

Settene er fordelt med minimum ett sett til hver kommune, de øvrige settene er fordelt etter folketall i kommunene.

3. Ny norsk sakprosa for voksne


773 eksemplar av bøker for voksne (623 papirbøker og 150 e-bøker)

(Endringene gjelder fra og med utgivelser fra 2022 for antall sett for ny norsk sakprosa for voksne)

Fram til 2021 var det 773 eksemplar av bøker for voksne (703 papirbøker og 70 e-bøker).

Ny norsk sakprosa for voksne omfatter sakprosautgivelser skrevet i en essayistisk, fortellende, resonnerende, opplysende eller argumenterende form.

4. Ny norsk sakprosa for barn og unge

1 720 eller 1 750 eksemplar (1 650 papirbøker for barn og unge til og med 4. trinn og 1 680 papirbøker for barn og unge fra og med 5. trinn, og 70 e-bøker). 

Ny norsk sakprosa for barn og unge gjelder litterære verk som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten og som har barn og unge som målgruppe.

5. Oversatt litteratur

542 eksemplar (502 papirbøker og 40 e-bøker)

Omfatter både oversatt skjønnlitteratur og  sakprosa.

6. Tegneserier

703 eller 1680 eksemplar

Gjelder nye norske tegneserier for voksne og barn og unge.

Nasjonalbibliotekets ansvar og ny fordelingsnøkkel

Nasjonalbibliotekets ansvar når det gjelder innkjøpsordningene er i samarbeid med Kulturrådet å ivareta fordelingen av kulturfondbøkene i tråd med retningslinjene vedtatt av Kulturrådet.

En fordelingsnøkkel basert på kommunenes innbyggertall bestemmer hvor mange sett folkebibliotekene får tilbud om å motta.

Nasjonalbiblioteket har i samarbeid med Kulturrådet hatt en gjennomgang av fordelingsnøkkelen for tildeling av kulturfondbøker til folkebibliotekene. Fordelingsnøkkelen er oppdatert etter kommunenes innbyggertall i 2019 og gjelder fra 2020.

Du kan sjekke fordelingen av kulturfondsett i din kommune i den fylkesvise oversikten over kommuner og tildeling av sett fra 2020 i tabellen over.

Kommunenes innbyggertall vil bestemme hvor mange sett biblioteket får tilbud om å motta. Det vil bli foretatt en årlig vurdering av om nye innbyggertall skal legges til grunn for fordelingsnøkkelen. 

Kulturfondbøkene leveres til folkebibliotekets adresse og det er kommunene som er mottakere av kulturfondsett og som selv bestemmer om de ønsker å dele, bytte eller gi bort sett til andre institusjoner eller kommuner. Kommunene oppfordres til å samarbeide med fylkesbiblioteket om en eventuell omfordeling av sett.

Adresseendringer og kontakt

Biblioteksentralen har avtale med Norsk kulturråd om distribusjonen av kulturfondbøkene og derfor skal henvendelser om levering, adresseendring, plastring og bokutstyr gjøres til:
Biblioteksentralen, kundeservice@bibsent.no/telefon 22 08 39 00 – ikke til Nasjonalbiblioteket eller Norsk kulturråd.

For andre spørsmål om tildeling av kulturfondbøker, kontakt: Avdeling for bibliotekutvikling: bibliotekutvikling@nb.no

For mer informasjon om innkjøpsordningene, se 

Ofte stilte spørsmål til innkjøpsordningen – av Kulturrådet

Norsk kulturråd 

Biblioteksentralen.