Dispensasjon fra biblioteklovens § 5

Nasjonalbiblioteket er satt til å forvalte Lov om folkebibliotek, og skal kontaktes når en kommune lyser ut biblioteksjefstillingen og ikke får fagutdannete søkere.

Nasjonalbiblioteket kan dispensere fra kravet om fagutdannet biblioteksjef dersom kommunen dokumenterer at det etter offentlig utlysning ikke har meldt seg noen kvalifisert søker. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om interkommunalt samarbeid med nabokommunen er vurdert og om kompetansekravet vil bli oppfylt gjennom etter- eller videreutdanning.

En innvilget dispensasjon opphører når arbeidsforholdet til biblioteksjefen avsluttes.

Søknad om dispensasjon skal inneholde:

  • Henvisning til hvor søknaden har vært offentlig utlyst
  • En kort begrunnelse hvorfor en har valgt å ansette aktuell kandidat til stillingen
  • Opplysning om interkommunalt samarbeid med nabokommunen er vurdert
  • Opplysing om kompetansekravet vil bli oppfylt gjennom etter- eller videreutdanning
  • Vedlagt utlysningstekst
  • Vedlagt utvidet søkerliste

Dispensasjonssøknader rettes til Nasjonalbiblioteket.

Relevante dokumenter

Spørsmål?

Kontakt Avdeling for bibliotekutvikling: bibliotekutvikling@nb.no, tlf. 23 27 60 00