§ 7 i bibliotekloven og fylkeskommunalt oppgavefellesskap

Logo Viken fylkesbibliotek

Viken fylkeskommune skal oppløses og fylkene Østfold, Akershus og Buskerud skal igjen bli selvstendige fylker. I den forbindelse jobber fylkesbiblioteket i Viken med en utredning knyttet til forpliktende samarbeid etter 2023. Utredningen er bestilt av fylkestinget i Viken, og fylkestinget skal avgjøre videre utfall senere i høst.

I forarbeidet til utredningen vurdere fylkesbiblioteket ulike modeller opp mot hverandre. Nasjonalbiblioteket har her gitt en vurdering om hvordan kravet om bibliotekfaglig kompetanse på ledernivå i biblioteklovens § 7 skal forstås gitt en modell der tjenestene er samlet i et oppgavefelleskap. Lov og forarbeider er ikke entydig på dette, og dette notatet utdyper derfor hvordan KUD vil vurdere en slik type samarbeid.