Aktiv formidling

Aktuelle prosjekter: Samarbeid mellom folke- og skolebibliotek om aktiv formidling

“Ved å videreutvikle folkebibliotekenes tilbud om formidling i skolebibliotek vil samarbeidet mellom skole og folkebibliotek kunne styrkes” heter det i Nasjonal bibliotekstrategi. Mange av tiltakene som fikk støtte til aktiv formidling i 2021, innebærer samarbeid med skolene. Årets midler er nå lyst ut og det kan være gode tips å hente til formidlingstiltak hos de som fikk støtte sist. 

Tekst: Tordis Holm Kverndokk, Avdeling for bibliotekutvikling 

Nasjonal bibliotekstrategi har et fokus på aktiv formidling. Det lyses ut midler årlig slik at folke- og fylkesbibliotek i hele landet kan skape gode tiltak for å styrke lesingen og øke utlånet.   

“Skolebibliotek er en viktig arena for denne formen for formidling, og gjennom å utvikle folkebibliotekenes tilbud om formidling i skolebibliotek vil samarbeidet mellom skole og folkebibliotek kunne styrkes” (Rom for demokrati og dannelse: Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, s. 23) 

Det er folkebibliotekene som kan søke, men skolebibliotekene kan være samarbeidspart i tiltakene. Flere av tiltakene involverer elevene som aktive formidlere på egen skole.  

Søknadene til bibliotek som har fått støtte til aktiv formidling ligger i Prosjektbanken på bibliotekutvikling.no.  

Her presenteres et utvalg av de som har fått støtte til formidling i 2021 og som samarbeider med skolen: 

Leseforbilder  
Ringsaker bibliotek har fått støtte til innføringskurs i formidling for ungdomsskole-elever. Kurset holdes av bibliotekets medarbeidere, hvorav en er forteller og har teaterfaglig bakgrunn. På kurset vises eksempler på både gode og dårlige sceneopptredener. 
Elevene får oppleve god litteraturformidling gjennom at bibliotekansatte presenterer aktuell litteratur. Interesserte elever velges ut og jobber med formidling. De skal siden formidle selv til andre elever, være leseforbilder og gjøre det lettere for medelevene å finne god litteratur. 

Skape aktive formidlere og leseglede 
Namsos bibliotek vil samarbeide med skolebibliotekene på ungdomsskolene for å gjøre ekstra litteraturinteresserte ungdommer gode på litteraturformidling. De bruker metoden barnebokbad. Gjennom dette tiltaket ønsker biblioteket å jobbe grundig og bruke nok tid på hver bok, og framheve de elevene som liker litteratur. Målet er å få engasjerte ungdommer på alle ungdomsskolene som kan være aktive formidlere og spre leseglede.   

Flere unge lesere i Steinkjer i 2021 
I tett samarbeid med skolene skal elever i ungdomsskole og videregående skole og en ansatt fra Steinkjer bibliotek lage en serie digitale bokprat med utgangspunkt i litteratur med tverrfaglige temaer i fagfornyelsen: demokrati og medborgerskap – bærekraftig utvikling – folkehelse og livsmestring. De tar også opp ulike sjangre av skjønnlitteratur.      

Innsida ut 
Et utvalg elever fra 10. klasse er sammen med lærere invitert med i tiltaket til Voss bibliotek. Deres rolle er å produsere filmsnutter i samarbeid med bibliotekansatte om selvvalgte bøker, tegneserier, filmer eller spill.  

Formidling for å øke antall deltakere og registrerte bøker på Sommerles.no i Sel  
Folkebiblioteket i Sel samarbeider med skolene for å nå ut med informasjon og formidling i forbindelse med sommerlesaksjonen. De vil besøke foreldremøter, dele boktips på sosiale medier, holde kick-off og et arrangement litt etter oppstart med litteraturformidling og hjelp til å lage profil.  

Lesepilotene 
Folkebibliotek og skolen i Vestre Toten skal i samarbeid styrke barns leseglede og øke lystlesingen gjennom aktiv formidling. Bibliotek og skole samarbeider om å utvikle og teste ut nye metoder. Det er elever i 4. trinn som er med i piloten, og det skal måles effekt ved å se på resultat av nasjonale prøver i starten av 5. trinn. Det skal også måles økning i utlån for målgruppa.  

Mer formidling, nå!  
En del av tiltaket som Verdal bibliotek gjennomfører skal styrke innsatsen for aldersgruppen 10-16 år. De vil gjennomføre minst 2 barnebokbad. Folkebiblioteket vil også øke sin formidling av litteratur for skolebibliotekarene. Formidlingen vil i tillegg skje digitalt i kortere format via YouTube, informasjonsskjermer og sosiale medier. 

Folkehelse og livsmestring: Aktiv formidling til ungdom 
Tiltaket til Nannestad bibliotek innledes med foredrag av Tale Marie Krohn Engvik (#Helsesista, #Vågåvære). Gjennom skoleåret skal bibliotekarene følge opp med foredrag og formidling av fagbøker og skjønnlitteratur knyttet til temaene; som fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, forbruk og personlig økonomi. Foredrag og formidling vil foregå i skolens lokaler, i skoletida. Lærerne knytter formidlingen til undervisningen og legger til rette for bruk av folkebiblioteket i skoletiden.   

Flere tiltak med skolen som samarbeidspart: 

En plass for alle, Lund bibliotek 

Aktiv formidling, bl.a. barnebokbad i samarbeid med DKS, sommerlespromotering, lesesirkler om Bærekraftsbiblioteket, Rogaland fylkesbibliotek 

Digital og fysisk formidling av leselyst, Trondheim bibliotek  

Bokstart – les for meg, Fitjar bibliotek  

Aktiv formidling ved Skiptvet bibliotek, Skiptvet bibliotek 

En god start, Asker bibliotek  

Ut på bygda, inn i bøkene, Enebakk bibliotek 

Digital formidling – litteratur og workshops, Risør bibliotek  

Hjelp, vi har en Youtube-kanal! Ny formidling til nye brukere Froland bibliotek 

BØllefrØ, Lillesand bibliotek  

Les mer om tiltakene som har fått støtte til aktiv formidling i Prosjektbanken 

Det er utlyst midler til aktiv formidling i bibliotekene for 2022, med søkefrist 11. oktober 2021