Aktiv formidling

Tur- og friluftsbibliotek

Tekst: Tordis Holm Kverndokk, Sekratariat for bibliotekutvikling

De siste årene har det blitt populært å bringe biblioteket ut der hvor mennesker ferdes på tur. Både selve bøkene og litteraturformidlingen kan en møte ute i naturen eller på en hytte langt fra nærmeste folkebibliotek. Nasjonalbiblioteket har gitt støtte til flere slike prosjekter.

Gjennom prosjekt- og utviklingsmidlene, feiring av Bokåret 2019 og de ulike satsingene knyttet til de nasjonale bibliotekstrategiene, har Nasjonalbiblioteket støttet flere prosjekter med tur- og friluftsbibliotek. Nasjonal bibliotekstrategi 2021-2023 har formidling som ett av tre hovedområder og de andre områdene (samarbeids- og utviklingstiltak og infrastrukturtiltak) skal bygge oppunder formidlingen.

Tur- og friluftsbibliotek gjør folkebibliotekene synlige og tilgjengelige for flere og de vil slik kunne nå nye brukergrupper. Ta gjerne kontakt med de bibliotekene som er omtalt under hvis dere vil vite mer om arbeidet med prosjektene.

FNs bærekraftsmål

Flere av FNs bærekraftsmål kommer til anvendelse gjennom satsing på tur- og friluftsbibliotek. Blant annet:

3: God helse og livskvalitet
10: Mindre ulikhet
11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
17: Samarbeid for å nå målene

På Regjeringens side om Bærekraftsmålene er det informasjon om arbeidet med nasjonal handlingsplan. Der kan også bibliotekene dele gode eksempler på hvordan dere jobber med å nå målene i eget bibliotek.

Høgtlesing for barnehage i Kloppermyrhytta i Stryn Foto Siv Merethe Hatlem Vestland fylkeskommune
Høgtlesing for barnehagebarn i Kloppemyrhytta i Stryn. Foto: Siv Merethe Hatlem / Vestland fylkeskommune

Utviklingsprosjekter

Et av de største utviklingsprosjektene er Nynorske turbibliotek som ble støttet i 2017-2019. I tidligere Sogn og Fjordane var det en stor satsing på dagsturhytter, og fylkesbiblioteket deltok med utviklingen av et bibliotekkonsept som ble tilpasset hyttene. I alt 26 hytter ble etablert med bibliotek og nynorske bøker. Bibliotekhyllene ble en godt synlig og integrert del av hyttenes utforming og er blitt et godt tilbud til de ulike brukergruppene som er innom for å hvile og raste. Bøkene er ikke til hjemlån. Formidling var en del av tilbudet i prosjektperioden gjennom en rekke arrangementer. Etter planen vil det bli etablert i alt 56 dagsturhytter i Vestland fylke og alle vil få et nynorsk turbibliotek. Les mer i Prosjektbanken vår og på nettsidene til Vestland fylke.

Biblioteket i farta, var et prosjekt som brakte biblioteket i Stordal ut av lokalene. Blant annet med «Stubbediktvandringer». Biblioteket arrangerte turer ut i naturen og biblioteksjefen eller andre inviterte deklamerte dikt på stubbene underveis. Det var også planlagt lesesirkel kombinert med turgruppe. Les mer i Prosjektbanken.

Blant årets utviklingsprosjekter er Lokalhistoriske vandringer i Froland, fysiske og digitale turer. Froland bibliotek skriver i søknaden at de vil formidle den rike lokalhistoriske samlingen sin gjennom digital formidling i de lokale turområdene. Gjennom det tidligere prosjektet Boken går: Friluftsbiblioteket, støttet av Nasjonalbiblioteket i forbindelse med Bokåret, har de laget bokhus med bøker merket Friluftsbiblioteket. Disse er små og kan enkelt flyttes rundt i terrenget og henges opp forskjellige steder etter tur. På denne måten kan stadig flere populære turområder nåes og lesere kan fristes og stimuleres med gode leseopplevelser. Nå vil Froland utvikle tjenestene videre, for også å gjøre biblioteket til en relevant og digital del av friluftslivet og det aktive folkehelsearbeidet.

Her er eksempler på andre støttede prosjekter:
Litterære utsikter, pilot med auditive friluftsbibliotek, Steigen bibliotek
Litteraturer, Prøysenvandringer, Innlandet fylkesbibliotek

Aktiv formidling 2021-2023

Tiltakene som får støtte til formidling, i tråd med nasjonal bibliotekstrategi 2021-2023, skal blant annet bidra til at lesingen, litteraturen og biblioteket blir synlige på arenaer der det er mulig å nå grupper som ikke leser. Flere tiltak som bringer formidlingen ut av biblioteket fikk støtte for 2021. Vi har valgt ut noen eksempler fra søknadsbunken.

Bergen offentlige bibliotek skal i sitt prosjekt Nå ut, nå! lage pop up-bibliotek med Lavvoteket i byfjellene. Her blir det språktreff og høytlesing, og produksjon av podkast “Live fra Lavvoteket” i samtale med brukere, forfattere og barn og unge. Biblioteket vil også ut på tur med “Sykloteket”. Elever og andre tar med nistepakke og blir med på sykkeltur. Sykkelturen avsluttes med høytlesing og formidling av innholdet i sykloteket.

Røros bibliotek skal starte prosjektet Litterær vandring i verdensarven. Her vil de arrangere litterære vandringer rundt i Bergstaden og lese utdrag av tekster som kan knyttes til stedet. For eksempel lese fra Pippi i Spjellet (der hvor snøballen ruller på filmen), fra Falkberget på Malmplassen, Lille Persille i Parsellhagen og lese Junikveld av Børli ved en av de mange steintrappene. Alle vandringene avsluttes i biblioteket.

I Gloppen bibliotek sitt prosjekt Lesetur– med reven, veven – og kanskje stjernene er flere av tiltakene knyttet til formidling ute på tur. Med “Bålknitring under stjernene” vil de samarbeide med ulike bygdelag og lage treff i gapahuker. Der blir det høytlesing rundt bålet og det trekkes tråder til tidligere generasjoners liv. Barnebibliotekaren skal samarbeide med Barnas Turlag med “Reven på tur”. De besøker dagsturhytta Draumekvila, som har nynorsk turbibliotek. Her blir det formidling, kanskje med faktabøker om dyr?

Eidskog bibliotek går i gang med Ord ved Tyrielden. De skal samarbeide med flere turgrupper i kommunen og bibliotekansatte blir med ut på deres turer og tar med seg ryggsekkbiblioteket. Ryggsekkbiblioteket inneholder bøkene som blir formidlet, skanner og utlånsmuligheter via nettbrett. Ved hjelp av nettbrettet kan også digitale bibliotektjenester markedsføres og demonstreres.

Noen av de andre som har fått støtte til formidling utendørs:
Lillehammer bibliotek: Friluftsbibliotek på Barnas dag, Maihaugen
Løten bibliotek: Mellom linjene – formidling
Trondheim bibliotek: #ditt bibliotek – i hele byen

Det kommer ny utlysning av midler til aktiv formidling i bibliotekene for 2022, med søkefrist i oktober 2021.

Bokåret 2019

Bokåret ble feiret i 2019. Da var det 500 år siden de to første bøkene ble trykt på norsk. Nasjonalbiblioteket støttet med midler til bibliotek og organisasjoner som ønsket å feire bokas betydning.

Det var mange som ville bringe litteraturen ut på nye steder. Bokbyen Hamarøy fikk støtte til Fjelltoppbiblioteket som ble gjort om til 6 gapahukbibliotek, da fjelltoppene viste seg å bli for utfordrende å følge opp med minibibliotek. 6 mobile bokkasser i aluminium er plassert ut, og Bokbyen har med seg skolene som samarbeidspart for bruk og vedlikehold. Kassene er sikret slik at de ikke utgjør en fare for forsøpling eller miljøet.

Illustrasjon til Bokåret 2019 av Anna Fiske.


Nordland fylkesbibliotek ledet LitteraTUR: hele Nordland leser, med 25 deltakende kommuner. De samarbeidet med Folkehelseavdelingen i fylkeskommunen. Blant tiltakene arrangerte bibliotekene en LitteraTUR der to tekster ble fremført ute på en tur for og med kommunens innbyggere. En av tekstene var valgt ut av innbyggerne i Nordland. Valget falt på “E du nord” av Kari og Ola Bremnes. Den andre teksten ble avgjort i den enkelte kommune. Turene skulle være enkle å delta på og tilgjengelig for folk flest, gjerne på et kjent turmål i kommunen. Opplesningen skulle ha god kvalitet, i likhet med lyden. Bibliotekene kunne søke om støtte til leie av lydanlegg gjennom prosjektet og kunne hyre inn profesjonell oppleser.

Troms leser nordnorsk og Litterære turmål var Troms fylkesbiblioteks prosjekter under Bokåret. De hadde med seg folkebibliotekene i fylket og mange gode arrangementer ble gjennomført i løpet av året. Avspark ble holdt utendørs i januar 2019 under overskriften “Med nordlyset som leselys”. 18 bibliotek deltok i varierende vær.

Delprosjektet Litterære turmål ga folk på tur en litterær opplevelse. Kampanjen synliggjorde Bokåret 2019, og lokale forfattere og folkebibliotek, på til sammen 25 utvalgte turmål i 14 kommuner i Troms fylke. Laminerte plakater ble hengt opp med et tekstutdrag av en forfatter som har tilknytning til kommunen og hilsen fra det lokale biblioteket. Plakaten hadde også link til bibliotekenes nettside og en oppfordring til å være med på lesekampanjen «Troms leser nordnorsk».

Aktuelle prosjekter

Serien Aktuelle prosjekter framhever noen av de prosjektene Nasjonalbiblioteket har støttet. Du finner søknadene og rapportene i prosjektbanken