Bibliotekbrukere opplever biblioteket som en arena for samtale og debatt

En undersøkelse gjennomført i juni 2023 viser at to av tre bibliotekbrukere opplever at deres lokale bibliotek er en «arena for offentlig samtale og debatt». Majoriteten mener at biblioteket bør være en arena for debatt, og mange har tydelige meninger om hvilke temaer som kan debatteres i et bibliotek.

Nasjonalbiblioteket gjennomfører jevnlig undersøkelser i befolkningen. Her ser vi på utviklingen i bruk av folkebibliotekene samt undersøke befolkningens holdninger til bibliotek. Datainnsamlingen er gjennomført av Norstat, og undersøkelsen har et landsrepresentativt utvalg på ca. 1000 respondenter.

Bibliotekbrukere opplever at deres lokale bibliotek er en arene for offentlig samtale og debatt

Undersøkelsen tar for seg flere spørsmål rundt bibliotekets rolle som arena for offentlig samtale og debatt. Blant annet får respondentene spørsmål om de opplever at sitt lokale bibliotek er en «arena for offentlig samtale og debatt».

I hvilken grad mener du at ditt lokalbibliotek er en "arena for offentlig samtale og debatt»? Her svarer 48 prosent at de mener at deres lokale bibliotek lever opp til dette, mens ni prosent svarer at deres lokale bibliotek i liten eller svært liten grad er det. 43 prosent svarer «vet ikke» på dette spørsmålet.
48 prosent av alle spurte mener at deres lokale bibliotek lever opp til å være en «arena for offentlig samtale og debatt», mens ni prosent svarer at deres lokale bibliotek i liten eller svært liten grad er det. 43 prosent svarer «vet ikke» på dette spørsmålet.

Ser man på resultatene for hele utvalget, svarer 48 prosent at de mener at deres lokale bibliotek lever opp til dette. Ni prosent svarer at deres lokale bibliotek i liten eller svært liten grad er en arena for offentlige samtale og debatt. 43 prosent svarer «vet ikke» på dette spørsmålet.

Ser vi på resultatene i gruppen som har benyttet et folkebibliotek det siste året, er «vet ikke»-andelen lavere, mens andelen positive svar er høyere.

67 prosent av de som har benyttet et folkebibliotek det siste året mener at deres bibliotek i noe grad eller stor grad er en arena for offentlig samtale og debatt, mens ni prosent mener at deres lokale bibliotek ikke er det.
67 prosent av de som har benyttet et folkebibliotek det siste året mener at deres bibliotek i noe grad eller stor grad er en arena for offentlig samtale og debatt, mens ni prosent mener at deres lokale bibliotek ikke er det.

Her mener 67 prosent at deres bibliotek i noe grad eller stor grad er en arena for offentlig samtale og debatt, mens ni prosent mener at deres lokale bibliotek ikke er det.

Syv av ti mener biblioteket bør være en arena for debatt

På spørsmål om man mener at biblioteket bør være en arena for debatt, svarer syv av ti at de mener at biblioteket bør være det. En av ti mener at biblioteket ikke bør være det, mens to av ti svarer at de ikke vet. «Vet ikke»-andelen er lavere blant bibliotekbrukere enn blant ikke-brukere. I gruppen som har benyttet et folkebibliotek det siste året, svarer mer enn åtte av ti at biblioteket bør være en arena for debatt. Ni prosent av bibliotekbrukerne mener at biblioteket ikke ikke bør være det.

Positive til debatter om klima og miljø, mer skeptiske til partipolitikk og alternativ medisin

Respondentene ble også bedt om å ta stilling til om de mente det var riktig eller galt av biblioteket å arrangere debatter om en rekke forskjellige temaer.

På spørsmål om hvilke temaer man mener at biblioteket bør arrangere debatt om, svarer 73 prosent at det er riktig av bibliotek å arrangere debatter om klima og miljø. Det er kun 47 prosent som mener det er riktig å arrangere debatter om partipolitikk eller alternativ medisin. Partipolitikk og alternativ medisin var også de temaene flest mente det var galt å arrangere debatter om. Det må også nevnes at det her var relativt store andeler som svarte «vet ikke» på de forskjellige temaene.

Undersøkelsen inneholder også et spørsmål om hvilke typer organisasjoner/grupper respondentene mener bør få gjennomføre arrangement/møter i offentlige bibliotek. Spesielt informasjon fra kommersielle aktører og møter i regi av innvandringsskeptiske organisasjoner var noe respondenter stilte seg skeptiske til at hører hjemme i et offentlig bibliotek.

Noe under halvparten av befolkningen kjenner til meråpent bibliotek

I undersøkelsen i juni ble det stilt spørsmål om kjennskap og bruk av meråpent bibliotek.

Sammenlagt kjenner 47 prosent av respondentene til tilbudet, mens 53 prosent av respondentene svarer at de ikke har hørt om meråpent bibliotek. 13 prosent av respondentene svarer at de har benyttet seg av meråpent bibliotek, mens 34 prosent svarer at de kjenner til tilbudet, men ikke har benyttet seg av det.

Ser vi på resultatene blant de som sier at de har benyttet et folkebibliotek i løpet av det siste året, ser bildet litt annerledes ut. 23 prosent av de som har benyttet et folkebibliotek det siste året, svarer at de har benyttet meråpent bibliotek. 42 prosent av bibliotekbrukerne svarer at de har hørt om meråpent, men ikke benyttet seg av tilbudet. Det er kun 35 prosent av bibliotekbrukerne som svarer at de aldri har hørt om meråpent bibliotek.

Halvparten har benyttet seg av et folkebibliotek, enten fysisk eller digitalt

I undersøkelsen får respondentene spørsmål om de har benyttet seg av et folkebiblioteks tjenester enten fysisk, digitalt eller en kombinasjon av fysisk og digital. I juni 2023 svarer 52 prosent av respondentene at de har benyttet seg av et folkebibliotek enten fysisk og/eller digitalt i løpet av de siste 12 månedene. Dette er helt likt resultatet fra tilsvarende måling i juni 2022.

På spørsmål om hvilke bibliotektilbud respondentene har benyttet seg av i løpet av de siste 12 månedene, svarer en av tre at de har lånt fysisk materiale fra et folkebibliotek. 12 prosent svarer at de har deltatt på et fysisk arrangement i et folkebibliotek, og tilsvarende andel svarer at de har benyttet digitale medier fra et folkebibliotek.

Besøk på folkebibliotek har stabilisert seg etter pandemien

46 prosent av respondentene svarer at de har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året.

Sammenlagt svarer 46 prosent av respondentene at de har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året. Dette er to prosentpoeng høyere enn da Nasjonalbiblioteket gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i mars 2023.

Vi ser at folk har vendt tilbake til bibliotekene etter pandemien og at andelen av befolkningen som besøker et folkebibliotek i løpet av et år holder seg relativt stabil. Det er kun små svingninger gjennom året.