Bibliotekstrategien forlenges til 2024

Tekst av: Svein Arne Tinnesand

Arbeidet med gjennomføringen av Nasjonal bibliotekstrategi forlenges med et år.

Gjennom den nasjonale bibliotekstrategien Rom for demokrati og dannelse blir det lagt opp til at Nasjonalbiblioteket årlig skal dele ut midler til formidlings-, samarbeids- og utviklingsprosjekter i bibliotekene. Dette er midler som kommer fra tippemiddeloverskuddet. 

På grunn av den spesielle situasjonen denne våren besluttet kulturminister Abid Raja, i samråd med Nasjonalbiblioteket, å omdisponere midlene til en tiltakspakke for å sikre befolkningen tilgang til digitale bibliotektjenester da bibliotekene ble stengt. De ekstra tiltakene besto av midler til innkjøp av e-bøker og e-lydbøker til bibliotekenes e-bok-konsortier og midler til ulike former for digital formidling av bibliotekenes tjenester.

Midlene til digital formidling ble fordelt til fylkesbibliotekene, som skal bruke disse i samarbeid med folkebibliotekene. I i tillegg får alle folkebibliotek dekket to digitale forfatterarrangement i samarbeid med Norsk forfattersentrum.

Tiltakene medførte at det ble brukt over 25 millioner kroner av årets tippemiddeltildeling på denne tiltakspakken. Det innebærer at 2/3 av midlene som skal gå ut til bibliotekene har blitt omdisponert til disse tiltakene. I tillegg har vi løpende flerårige prosjekter som skal finansieres av de samme midlene. Dette innebærer at det ikke vil bli delt ut nye midler til bibliotekene i 2020. 

Nasjonalbiblioteket har derfor, i samråd med Kulturdepartementet, forlenget perioden for den nasjonale bibliotekstrategien til ut 2024. Dette betyr at det ikke vil bli delt ut midler til aktiv formidling denne våren, ut fra de søknadene som ble sendt inn i januar. Ny utlysning vil skje høsten 2020 og gjelde prosjekter med oppstart våren 2021. Mer informasjon om denne søkerunden kommer. Nasjonalbiblioteket vil starte arbeidet med gjennomføringen av infrastruktursatsingen i strategien som planlagt, selv om strategiperioden er forlenget med et år. Dette gjelder bl.a. arbeidet med metadatabrønn og videreutviklingen av nasjonalt lånekort.