Bibliotektiltak mot barnefattigdom

I en rapport til Kulturdepartementet har Nasjonalbiblioteket nylig sammenfattet tiltak i 17 bibliotek rettet mot barn og unge som vokser opp i inntektsfattige familier. Oppsummeringen er basert på rapporter fra bibliotekene, som til sammen mottok 15 millioner kroner til slike tiltak i 2019.

Tekst: Arne Gundersen

Formålet med tilskuddene var å utvikle kultur, deltakelse og møteplassfunksjonen for barn og unge i bibliotek. Det skulle gjøres en særskilt innsats for at barn og unge i inntektsfattige familier skal delta i tilbud sammen med jevnaldrende, og det ble oppfordret til et samarbeid med frivillige organisasjoner der det var hensiktsmessig.

Ut fra bibliotekenes rapporter å dømme er formålet med tilskuddet oppnådd. Midlene har i stor grad bidratt til å utvikle kultur, deltakelse og møteplassfunksjonen for barn og unge i de 17 bibliotekene som har vært del av ordningen.

Rapporten til departementet oppsummerer hvordan bibliotekene har gått fram for å tilnærme seg målgruppen, den viser til de mange tiltakene og aktivitetene som er igangsatt eller styrket, og den peker på et omfattende samarbeid mellom bibliotekene og ulike frivillige organisasjoner.

Koronapandemien har bremset flere av de planlagte tiltakene, og flesteparten av bibliotekene vil følge opp denne satsingen også i 2021.

Rapport til Kulturdepartementet

Rapport til Kulturdepartementet – vedlegg

Føringer for tildeling av barnefattigdomsmidlervedlegg.