Digital hele livet

Regjeringen la nylig fram strategien Digital hele livet: Nasjonal strategi for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen.

Målet med strategien er å motvirke digitalt utenforskap og sikre at alle innbyggere som ønsker det kan få det digitale påfyllet som trengs for å kunne bruke digitale verktøy og tjenester som vi i dag er blitt så avhengige av. Alle skal også kunne delta i samfunnet, demokratiske prosesser og et sosialt fellesskap ved å benytte digitale verktøy.

I kapittelet Grunnleggende digitale ferdigheter (s. 16) står det at Regjeringen vil:

• bidra til å videreutvikle folkebibliotekene og innbyggertorgenes rolle som lokale veiledningssentre for digital kompetanse

• støtte Nasjonalbibliotekets utviklings- og samarbeidsprosjekter som bl.a. skal bidra til at bibliotekene utvikler og tar i bruk nye tjenester- og samarbeidsformer som kommer innbyggerne til gode, i tråd med prioriteringene i Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023

• styrke samarbeidet med frivillig sektor om ulike opplærings- og veiledningstiltak

• styrke samarbeidet med næringslivet og frivillige organisasjoner for å øke befolkningens digitale kompetanse

• bidra til å etablere en fast møteplass mellom offentlige og private aktører for å utvikle felles tiltak som kan bidra til økt digital kompetanse i befolkningen • bidra til at næringslivet i større grad kan delta i utviklingen av digitale opplærings- og kurstilbud og gjøre disse lettere tilgjengelig

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har siden 2014 bevilget over 50 millioner til ulike tiltak for å øke deltakelsen i det digitale samfunnet og bidra til heving av den grunnleggende digitale kompetansen i befolkningen. Blant noen av tiltakene er årlige tilskudd til Seniornett Norge for å bidra til digital opplæring av eldre i hele landet, tilskudd til KS til drift av rådgivingstjenesten for etablering av kommunale Digihjelpen-tilbud, drift og utvikling av gratis opplæringsmateriell via Digidel.no og direkte tilskudd til kommuner som ønsker å etablere egne hjelpe- og veiledningstilbud.

Folkebibliotekene er en av de største aktørene innen direkte kompetanseheving av grunnleggende digitale ferdigheter i befolkningen, både i tilbud og geografisk omfang. Dette kommer fram av en kartlegging som er foretatt av Rambøll på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Du kan lese hele rapporten her: Kartlegging av støtte- og tilskuddsordninger for digital kompetanse og  deltakelse.