Endring i forskrift om bibliotekstatistikk er fastsatt

De nye endringene i forskriften om bibliotekstatistikk ble fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet den 10.august.

Forskriften er nå endret på to områder.

Endring i virkeområde, altså hvem forskriften gjelder for, fører til at forskriften ikke lenger omfatter skolebibliotek i grunnskole og videregående skole, men omfatter kun folkebibliotek.

Konkret er henvisningen til skolebibliotek strøket fra §1 og §3. Dette er del av oppfølgingen av Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023 Rom for demokrati og dannelse. 

I tillegg er det en endring i §3 Utforming, innberetning og publisering. Denne endringen innebærer en tilleggsopplysning: «Nasjonalbiblioteket kan gi bestemmelser om annen innhenting av statistikk enn utfylling av skjema». Dette åpner for andre måter å hente inn data på, for eksempel automatisk datainnhenting av statistikk.

Den nye forskriften vil tre i kraft fra 1. januar 2023