Evaluering av anbefalte utlånsmodeller for e-medier

Nasjonalbiblioteket har igangsatt arbeidet med en evaluering av de anbefalte utlånsmodellene for e-bøker og e-lydbøker. Evalueringen gjennomføres av Rambøll og inkluderer undersøkelser blant folkebibliotek, innkjøpskonsortier og leverandører.

I 2016 la Nasjonalbiblioteket frem en anbefalt modell for utlån av e-bøker i norske folkebibliotek, utviklet i samråd med rettighetsorganisasjonene. Modellen deler tilgangen til e-bøker i to kategorier; en lisensperiode og en klikkmodell. Lisensperioden varer i to år. Etter dette får bibliotekene tilgang til e-bøker i en klikkmodell.

I Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 står det at Nasjonalbiblioteket i løpet av inneværende strategiperiode vil foreta en evaluering av modellen for utlån av e-bøker.  Dette arbeidet er nå påbegynt, og Nasjonalbiblioteket har besluttet å utvide evalueringen til å inkludere den anbefalte modellen for utlån av digitale lydbøker i tillegg til modellen for utlån av e-bøker.

I 2015 ga Kulturdepartementet Rambøll i oppgave å gjennomføre en utredning om e-bøker og utlån i folkebibliotek. På bakgrunn av dette har Nasjonalbiblioteket nå gitt Rambøll i oppdrag å gjennomføre evalueringen av de anbefalte utlånsmodellene for e-bøker og e-lydbøker.

Evalueringen vil ta form av undersøkelser rettet mot folkebibliotek og innkjøpskonsortier, i tillegg til samtaler med innholdsleverandører av e-medier. Datainnsamlingen vil gjennomføres i siste halvdel av november 2021.