Folkebibliotekstatistikken for 2020

Statistikk for 2020 for folkebibliotek er nå tilgjengelig på bibliotekutvikling.no.

2020 var et spesielt år. Det var omfattende endringer i kommunestrukturen, men først og fremst var året preget av utfordringer knyttet til pandemien som gjorde seg gjeldende. Dette kommer også til syne i bibliotekstatistikken for 2020. Antall fysiske besøk gikk ned med 10 millioner til 15,9 millioner besøk, og antall frammøtte på fysiske arrangement sank med over en million, til 650 000. Utlånet av fysiske medier viser også en nedgang som følge av den spesielle situasjonen. Det totale fysiske bokutlånet sank med 20 prosent, men samtidig har situasjonen bidratt til en kraftig økning i utlån av e-medier. Bruken av folkebibliotekenes e-bøker økte med 60 prosent, og nærmer seg nå en million, mens bruken av folkebibliotekenes e-lydbøker nesten har tredoblet seg fra 2019 til totalt 460 000 i 2020.

Tallene er tilgjengelig her.