Halvparten av befolkningen benytter folkebibliotekets tjenester

En undersøkelse gjennomført i mars 2023 viser at om lag halvparten av befolkningen har benyttet seg av et folkebibliotek, enten fysisk eller digitalt, i løpet av de siste 12 månedene.

Nasjonalbiblioteket gjennomfører jevnlig undersøkelser i befolkningen for å se på utviklingen i bruk av folkebibliotekene samt undersøke befolkningens holdninger til bibliotek. Datainnsamlingen er gjennomført av Norstat, og undersøkelsen har et landsrepresentativt utvalg på ca 1000 respondenter.

Besøk på folkebibliotek har stabilisert seg etter pandemien

På spørsmål om når man sist fysisk besøkte et folkebibliotek svarer 28 prosent at de besøkte et folkebibliotek for mindre enn tre måneder siden. 16 prosent svarer at de har besøkt et folkebibliotek i løpet av de siste tre til 11 månedene. Sammenlagt svarer dermed 44 prosent av respondentene at de har besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste året. Dette er tre prosentpoeng lavere enn da Nasjonalbiblioteket gjennomførte en tilsvarende befolkningsundersøkelse i desember 2022. Undersøkelsen bekrefter likevel tendensen vi har funnet i tilsvarende undersøkelser Nasjonalbiblioteket har gjennomført det siste året om at folk har vendt tilbake til bibliotekene etter pandemien.

Grafen viser respondentenes svar på spørsmålet om når de sist fysisk besøkte et folkebibliotek. Ill: NB

Halvparten har benyttet seg av et folkebibliotek, enten fysisk eller digitalt

Bibliotekene har lenge tilbudt lånerne digitalt materiale, og gjennom de siste årene har det digitale tilbudet i bibliotekene blitt ytterligere forsterket. I undersøkelsen i mars 2023 svarer 49 prosent av respondentene at de hadde benyttet seg av et folkebibliotek enten fysisk eller digitalt i løpet av de siste 12 månedene. 22 prosent svarer at de har benyttet seg av et folkebibliotek kun fysisk, mens 8 prosent svarer at de kun har benyttet seg av digitale tjenester. 19 prosent i undersøkelsen i mars svarer at de har benyttet seg av et folkebibliotek både fysisk og digitalt.

Digitale lydbøker og e-bøker oppfattes som de viktigste digitale tilbudene

På spørsmål om hvilke digitale tilbud respondentene mener det er viktig å ha tilgjengelig gjennom biblioteket, svarer 55 prosent at digitale lydbøker er viktig, og 54 prosent sier det samme om e-bøker. Deretter følger digitale tidsskrifter/artikler og digitale aviser med hhv 50 prosent og 46 prosent som mener at dette er viktig. Film, musikk og podkast oppfattes som mindre viktig å ha tilgjengelig digitalt gjennom biblioteket.

Grafen viser hvilke digitale tilbud respondentene mener det er viktig at biblioteket har. Ill:NB

Internett er hovedkilden når man skal finne faktainformasjon

Undersøkelsen i mars inneholdt spørsmål om hvor respondentene henvender seg for å få anbefalinger om bøker og hvor de går for faktainformasjon. Her kunne respondentene krysse av for så mange av svaralternativer som de ønsket. På spørsmål om hvilke steder man oppsøker for å finne informasjon/fakta om noe, svarer hele 90 prosent at de søker på internett. Deretter følger aviser/media med 28 prosent, fulgt av familie og venner. 17 prosent svarer at de vil oppsøke et bibliotek for å finne informasjon/fakta om noe. Det er ett prosentpoeng høyere enn andelen som sier at de ville benyttet sosiale medier i denne hensikt. Det er imidlertid en høyere andel av bibliotekbrukerne som svarer at de ville oppsøkt et bibliotek. Mens kun 4 prosent av de som ikke har benyttet et folkebibliotek sist år svarer at de ville ha oppsøkt et bibliotek for faktaopplysninger, svarer 29 prosent av bibliotekbrukere det samme.

1 av 4 ville henvendt seg til et bibliotek for bokanbefalinger

Det er større variasjon i hvilke steder befolkningen oppsøker for å få anbefalinger om bøker enn hvilke steder de oppsøker for faktainformasjon. 52 prosent svarer at de søker på internett for å få anbefalinger om bøker, 43 prosent spør familie og venner, og 37 prosent oppsøker bokhandel for anbefalinger om bøker. 23 prosent av respondentene svarer at de vil oppsøke biblioteket for å få anbefalinger om bøker. Biblioteket havner dermed under aviser/media (28 prosent) og sosiale medier (26 prosent) i listen over hvilke steder befolkningen oppsøker for å få bokanbefalinger.

Grafen viser hvilke steder respondentene går for å få anbefalinger om bøker. Ill: NB

Biblioteket gir mulighet til å lese bøker man ellers ikke ville ha kjøpt

Undersøkelsen ser også på hvordan befolkningen mener at bibliotek påvirker deres lesing og forhold til bøker. 62 prosent svarer at de er enige eller delvis enige i at biblioteket gir dem mulighet til å lese bøker de ellers ikke ville ha kjøpt. 40 prosent av de spurte sier at de er enige eller delvis enige i at biblioteket gir dem lyst og inspirasjon til å lese flere bøker enn de ville gjort ellers, og 39 prosent biblioteket inspirerer dem til å lese bøker de ellers ikke ville ha funnet frem til selv.  

Du kan laste ned hele rapporten, samt finne flere undersøkelser her: