Hvilke rettigheter har biblioteket til digital formidling?

Hovedregel

  • Opplesning og visning av materiale beskyttet av opphavsrett på internett må i utgangspunktet klareres med rettighetshaver.
  • Materiale som har falt i det fri kan fritt leses opp og deles.

Det er mulig å kontakte forlag/forfattere individuelt om å lese et fåtalls bøker og be om tillatelse. Bibliotekene bør selv vurdere de administrative byrdene ved denne løsningen. Nasjonalbiblioteket jobber med denne problemstillingen internt og vil eventuelt komme tilbake med ytterligere veiledning

Norsk forfattersentrum har anbefalt et midlertidig rammeverk for digitale opplesninger.

De alminnelige reglene om opphavsrett vil gjelde her som ellers. Se veilederen På rett hylle med åndsverkloven for ytterligere informasjon.

Nasjonalbibliotekets jurister kan svare på spørsmål om opphavsrett.

Opplesing på internett

Å vise eller lese opp en bok på internett er i utgangspunktet dekket av opphavsretten. Rettighetshaver har enerett til bruk av åndsverk «i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller annen bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.» (Åndsverksloven § 3 (4)). Eneretten omfatter overføring til allmenheten, som dekker overføring i tråd eller trådløst til en potensielt større gruppe personer, f.eks. på internett samtidig eller slik at mottaker selv kan velge tid og sted (på forespørsel).

Dette vil gjelde alt materiale som er i vernetid. Vernetiden løper generelt 70 år fra utløpet av siste medskapers dødsår (per i dag 1949).

Utgangspunktet er derfor at slik bruk må klareres med den som har opphavsrettighetene, med mindre materialet er ute av vernetid.

Selv om vernetiden er utløpt må opphaveren navngis slik som god skikk tilsier såfremt navngivelse er praktisk mulig. (Åndsverkloven § 5)

Materiale i nettbiblioteket

For materiale tilgjengelig i nettbiblioteket vil det samme utgangspunktet gjelde. Her ligger det både materiale fra samlingene der vernetiden har utløpt, og materiale som omfattes av Bokhylla-avtalen. Materiale som omfattes av Bokhylla-avtalen deles med basis i en avtalelisens med Kopinor. Denne avtalen tillater digital formidling av trykte bøker utgitt i Norge til og med år 2000. Det som det gis tillatelse til er at materialet gjøres tilgjengelig for lesing på skjerm. Annen viderebruk av materialet delt under avtalelisensen utenfor den private sfære må ha egen hjemmel i lov, forskrift eller avtale.