Krisepakke fra regjeringen og Nasjonalbiblioteket

Regjeringen og Nasjonalbiblioteket setter inn ekstraordinære tiltak for å gi publikum et best mulig digitalt tilbud mens bibliotekene er koronastengt. Bibliotekene vil få støtte til innkjøp av flere e-bøker og til formidling og arrangementer på digitale plattformer. Fram til sommeren vil alle skoler, elever, og studenter få tilgang til hele den digitale samlingen til Nasjonalbiblioteket av pliktavlevert materiale, og den digitale tilgangen for forskning og dokumentasjon dobles.

– Alle landets bibliotek har nå stengt. Det betyr at det ikke lenger er mulig å låne bøker eller annet materiale, noe som rammer alle, men særlig storbrukerne av bibliotek, som barn, unge, pensjonister og minoriteter. Elever og studenter, som også er stengt ute fra lærestedene sine, trenger tilgang til bøker for å kunne følge undervisningen hjemmefra. Derfor kommer vi nå med en digital krisepakke, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

– Bibliotektilbudet er enda viktigere i krisetider, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Nå sitter det ungdommer på Tøyen som i Alta og skal skrive særemne, foreldre i Hokksund som ser etter litteratur til ungene, og pensjonister i Volda som trenger noe å lese i isolasjonen. Når de ikke kan få et fysisk bibliotektilbud, må vi gi dem et digitalt.

Nasjonalbiblioteket opplever nå et stort trykk fra både bibliotek, utdanningsinstitusjoner og enkeltpersoner som ønsker at Nasjonalbiblioteket skal gi tilgang til flere av sine digitale tjenester.

– Det står mellom ti og tjue millioner bøker låst inne i landets bibliotek i øyeblikket. Det er ikke mulig å erstatte dette tilbudet digitalt, men gjennom nettbiblioteket har Nasjonalbiblioteket den eneste infrastrukturen som kan gi et minimum av tilgang til bredden av norsk litteratur. Vi har fått en rekke henvendelser fra bibliotek og brukere fra hele landet knytta til dette, så det er ingen tvil om at det er et stort behov der ute, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

– Biblioteket er en viktig del av hverdagen i norsk skole, enten det er skolebibliotek eller folkebibliotek. Jeg er derfor veldig glad for at vi nå kan gi elevene et bibliotektilbud også i disse unntakstidene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Nasjonalbiblioteket omdisponerer midler for å kunne møte den nye situasjonen.

Dette er en digital krisepakke som sikrer folk tilgang til bøker og bibliotektjenester, men det er også en dugnad. E-bok-kjøpene gir inntekter til forfattere og forlag, og de har gjennom sine foreninger og Kopinor hasteforhandlet fram at Nasjonalbiblioteket kan gi skoler, elever og studenter tilgang til hele den digitale samlingen av pliktavlevert materiale under krisen. Utdanningsdirektoratet og Nasjonalbiblioteket spleiser på den utvidede kostnaden ved dette. Kulturdepartementet forlenger bibliotekstrategiperioden med ett år, slik at midlene for 2020 kan disponeres til krisepakken.

– Vi vil gjerne berømme bokbransjen som bidrar til denne dugnaden for å sikre skolelever, studenter og alle andre et bibliotektilbud mens Norge er stengt ned, avslutter Abid Raja, med tilslutning fra Aslak Sira Myhre.

Her er tiltakene som settes inn for å styrke det digitale bibliotektilbudet:

  • Ekstraordinære innkjøp av e-bøker. Bibliotekene tilføres 20 millioner kroner ekstra til anskaffelse av flere e-bøker, som nå er de eneste bøkene bibliotekene selv kan låne ut til brukere. Bibliotekenes tilbud av e-bøker blir fort lånt ut, og dette vil være et stort løft for tilbudet i hele landet. Midlene disponeres lokalt og deles ut etter folketall. Nasjonalbiblioteket og kultur- og likestillingsministeren oppfordrer landets kommuner og fylker til å bidra med et tilsvarende løft for budsjettene til innkjøp av e-bøker. 
    Les mer om dette her.
  • Midler til digital formidling via bibliotek. Nasjonalbiblioteket omdisponerer noen av tippemidlene i år til tilskudd til digital formidling og arrangementer på digitale plattformer. Dette vil både øke bibliotekets tilbud og gi inntekter til forfattere og andre som deltar. For å gjennomføre dette utvides Nasjonal bibliotekstrategi og tilførsel av tippemidler til biblioteksektoren med ett år.
  • Tilgang til pliktavlevert materiale via Nasjonalbiblioteket til forskning og dokumentasjon og annen bruk. Dette gjelder brukere som vanligvis får tilgang via bibliotek. De to lisenstilgangene som er hjemlet i pliktavleveringsloven utvides til fire, som Nasjonalbiblioteket vil administrere via søknader. Et slikt tiltak vil gjøre det mulig å bruke nesten alle digitale tjenester som har vært tilgjengelige i bibliotekenes lokaler, hjemmefra i unntaksperioden. Utvidelsen av antall lisenser skjer som en del av avtalen med forleggere og forfattere.
    Se her hvordan du går fram for å få tilgang.
  • Tilgang til alt digitalt pliktavlevert materiale for skoler, elever, og studenter. Alt publisert materiale som finnes digitalt i Nasjonalbibliotekets samling, vil bli tilgjengelig for skoler, elever og studenter. Tilgangen vil kreve innlogging via Feide-systemet. Nasjonalbiblioteket og utdanningsdirektoratet betaler til sammen tre millioner for denne ekstraordinære tilgangen som er ment å erstatte bibliotektjenestene i landets skoler. Forleggerforeningen og forfatterorganisasjonene har stilt seg bak forslaget og vil sammen med Kopinor og Nasjonalbiblioteket forhandle fram den juridiske og økonomiske modellen for dette krisetiltaket.

    Alle tiltak vil bli iverksatt i løpet av denne uka.