Undersøkelse september 2022 – Kvartalsvis undersøkelse om bruk av biblioteket

Nasjonalbiblioteket vil i tiden fremover gjennomføre kvartalsvise spørreundersøkelser for å se på befolkningens bibliotekbruk. Vi ønsker å følge med på i hvilken grad brukerne kommer tilbake til bibliotekene etter koronapandemien, og velger i en periode å ha hyppige undersøkelser.

Datainnsamlingen gjennomføres av Norstat, og undersøkelsen har et landsrepresentativt utvalg på ca 1000 respondenter.

Følger utviklingen over tid

Undersøkelsene gir oss mulighet til å følge utvikling over tid, og grafen over viser befolkningens bruk av folkebibliotek før, under og etter korona-pandemien.

Vi har stilt spørsmålet «Hvor lenge er det siden du sist fysisk besøkte et bibliotek?» til befolkningen ved flere anledninger gjennom de siste årene, blant annet i Nasjonalbibliotekets egen brukerundersøkelse våren 2020. Da gjennomførte vi først en måling i mars 2020, akkurat da Norge stengte ned på grunn av koronapandemien. Deretter hadde vi en ny måling i juni, altså tre måneder inn i pandemiperioden, og en måling i mai 2021. Disse målingene viser oss den tydelige nedgangen i andelen som besøkte et folkebibliotek i pandemiperioden.

Etter pandemien ser vi at brukerne har vendt tilbake til bibliotekene, og det er en oppgang i andelen som har besøk et folkebibliotek i målingene gjennomført i 2022 sammenlignet med de to foregående målingene. Vi ser at tallene fra juni til september i 2022 holder seg stabile, men det er fortsatt litt igjen før man er tilbake på nivået fra før pandemien brøt ut.

Undersøkelsene dekker flere av Nasjonalbiblioteket tjenester

Befolkningsundersøkelsene Nasjonalbiblioteket gjennomfører dekker flere områder, der befolkningens bruk av folkebibliotek samt kjennskap og bruk av Nasjonalbiblioteket vil være faste spørsmål i de kvartalsvis målingene. Andre spørsmål vil variere over tid. I september målte vi også befolkningens kjennskap til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og kjennskap til Sommerles (se egen sak).

De tidligere undersøkelsene

Flere ressurser