Midler til inkludering av barn og unge i kulturaktiviteter

Folkebibliotekene kan være samarbeidspartnere i en ny tilskuddsordning som skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kulturaktiviteter sammen med jevnaldrende.

Midlene på 5 millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet. Ordningen organiseres av Kulturtanken, og søknadsfristen er 1. oktober.

Det pekes på at samarbeid med lokale aktører er avgjørende for å nå ut med et mangfoldig og bredt tilbud til barn og unge.

Tiltak rettet mot barn og unge fra lavinntektsfamilier, med minoritetsbakgrunn, nasjonale minoriteter eller med funksjonsnedsettelser vil bli prioritert.

Les om ordningen i pressemeldingen fra Kulturdepartementet eller hos Kulturtanken.

I 2019 tildelte Nasjonalbiblioteket 15 mill. til større satsinger i folkebibliotekene for å gi flere barn og unge tilgang til bibliotektjenester og for å kunne delta i organiserte aktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.