Mottatte søknader om midler til aktiv formidling 2022

Høsten 2021 ble det lyst ut midler til aktiv formidling i bibliotek.

Til sammen søker bibliotekene om vel 14 millioner kroner. Det tas sikte på å behandle søknadene og informere om tildeling på bibliotekutvikling.no innen desember måned. 

Tildelings- og avslagsbrev til søkere vil bli sendt ut tidlig på nyåret 2022. Brevene vil bli sendt pr. e-post.

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene blir fastsatt av Nasjonalbiblioteket i tråd med disponering av spilleoverskudd fra Norsk Tipping samt føringer i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.