Mottatte søknader om midler til aktiv formidling 2023

Høsten 2022 ble det lyst ut midler til aktiv formidling i bibliotek med søknadsfrist 10. oktober. Til sammen søker bibliotekene om nær 12 millioner kroner.

Det tas sikte på å behandle søknadene og informere om tildeling på bibliotekutvikling.no innen desember måned. 

Tildelings- og avslagsbrev til søkere vil bli sendt ut tidlig på nyåret 2023. Brevene vil bli sendt pr. e-post.

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene blir fastsatt av Nasjonalbiblioteket i tråd med disponering av spilleoverskudd fra Norsk Tipping samt føringer i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.