Mottatte søknader om midler til aktiv formidling

Nasjonalbiblioteket har mottatt 135 søknader fra folke- og fylkesbibliotek om midler til aktiv formidling i 2021. Søknadsfristen var 12. oktober.

Til sammen søker bibliotekene om nær 24 millioner kroner. Det tas sikte på å behandle søknadene og informere om tildeling innen desember måned. 

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene blir fastsatt av Nasjonalbiblioteket i tråd med disponering av spilleoverskudd fra Norsk Tipping samt føringer i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.