Nasjonalbibliotekets innspill til høring om endringer i kulturloven

Nasjonalbibliotekets høringssvar til Kultur- og likestillingsdepartementet om endringer i kulturloven ligger nå ute på departementets nettsider.

Nasjonalbiblioteket støtter i hovedsak endringene som er foreslått i høringsnotatet, og har valgt å kommentere de delene i forslaget som berører Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven).

Presisert formålsbestemmelse

Nasjonalbiblioteket er positiv til at formålet med kulturloven presiseres. De er særlig positive til at dette støtter opp under og styrker folkebiblioteklovens formålsparagraf om at «folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt».

Presisert armlengdes avstand

Nasjonalbiblioteket er også positive til at prinsippet om armlengdes avstand presiseres. De ser at endringen vil forsterke folkebiblioteklovens formulering om at biblioteket er en uavhengig møteplass der innholdet bestemmes av biblioteksjef og ikke kan overprøves eller instrueres av politiske myndigheter.

Kommunal planlegging – forholdet til bibliotekloven

Nasjonalbiblioteket er i hovedsak positiv til pålegg om planlegging, og mener at et slikt pålegg bør få konsekvenser for Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven), der plan for folkebibliotekets virksomhet bør omfattes av plankravet.