Oppdatert fordeling av kulturfondbøker til folkebiblioteka

Nasjonalbiblioteket har oppdatert fordelingsnøkkelen for utdeling av kulturfondbøker i samsvar med innbyggjartala for 2022 frå Statistisk sentralbyrå

Nøkkelen er justert og har fått fleire klassar. Det fører til at fordelinga av kulturfondsetta vert meir rettferdig, og stemmer i større grad overeins med talet på folk busett i kvar kommune. Ei anna endring er at kommunar med under tusen innbyggjarar no vil ta imot eitt sett av barnebøker, der dei tidlegare tok i mot to sett.

Nasjonalbiblioteket har, i samarbeid med Kulturrådet, ansvar for å fordele kulturfondbøkene på dei ulike kommunane i tråd med retningslinjer vedteke av Kulturrådet. For å avgjere kor mange kulturfond-sett kvart folkebibliotek skal motta, har Nasjonalbiblioteket tidlegare utarbeida ein fordelingsnøkkel basert på innbyggjartalet i kvar kommune.

Den nye fordelingsnøkkelen er oppdatert etter innbyggjartal i kommunane i andre kvartal 2022, og vil gjelde frå 01.01.2023.