Satsing på spillformidling i bibliotek

Norsk filminstitutt ga før sommeren mer enn 1,2 millioner kroner i tilskudd til spillformidlingstiltak over hele landet. Målet med tildelingene er å bidra til et større og mer profesjonelt miljø for formidling av dataspill, og øke bredde og kvalitet i tilbudet til alle spilleinteresserte, både barn, unge og voksne. Mer enn halvparten av midlene ble tildelt satsinger i bibliotek.

Tekst: Tordis Holm Kverndokk, Avdeling for bibliotekutvikling
Illustrasjon forside: Bibliogames

To nye tilskuddsordninger for spillformidling ble lansert av Norsk filminstitutt (NFI) tidligere i år. Den ene av ordningene er spesielt opprettet for å øke kompetanse om spill i bibliotek og er for prosjekter som kombinerer kurs for bibliotekansatte med publikumsarrangementer. Noen bibliotek har også fått støtte til større arrangementer under den andre ordningen.

Fire søkere fikk innvilget totalt 517.500 kroner til kurs- og arrangementsprosjekter på bibliotek i Viken, Innlandet, Vestland og Nordland. Elleve arrangører fikk 703.500 kroner i tilskudd til spillformidlingstiltak rundt omkring i landet. Se hvem som har fått tildelt midler på NFIs sider

Avdelingsdirektør for formidling i NFI, Julie Ova, sier at planen er å lyse ut midler til større arrangementer en gang til i løpet av året. I tillegg vil NFI lansere en ordning for kompetansehevende tiltak for spillformidlere.

Satsingen er begrunnet i Regjeringens strategi Spillerom – Dataspillstrategi 2020-2022 og det er gitt føringer i “Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill”. Det er kapittel 6 som er av interesse for formidlere av dataspill. Ny spillforskrift (2021)

Spillstrategien gjelder for perioden 2020–2022. Strategien er utarbeidet av Kulturdepartementet sammen med Norsk filminstitutt, Kulturtanken og Medietilsynet.

NFI og Nasjonalbiblioteket skal samarbeide om å legge til rette for deling av kunnskap og erfaring om formidling av dataspill i bibliotekene.

I august 2021 la kulturminister Abid Raja fram en veilederen Møteplasser for dataspill og datakultur. Veilederen er et verktøy for kommuner, frivillige organisasjoner og andre som vil tilrettelegge for fysiske møteplasser for datakultur. Les mer om veilederen her.

Nasjonalbiblioteket har i samarbeid med Bibliogames, Bergen offentlige bibliotek, Gjøvik bibliotek- og kulturhus, Trondheim folkebibliotek, og Horten folkebibliotek, utviklet et nettkurs i spillformidling. Kurset gir en bred innføring i emnet og er forankret i bibliotekstrategien. Kurs i spillformidling på bibliotekutvikling.no

Høsten 2020 arrangerte Nasjonalbiblioteket i samarbeid med NFI, Norsk bibliotekforenings spillutvalg og den frivillige organisasjonen Bibliogames, seminaret Spillformidling nå! Her finner du opptak av spillformidlingsseminaret.

Norsk filminstitutt skal evaluere og videreutvikle innkjøpsordningen for dataspill. Dette er et av tiltakene under infrastruktur i Rom for demokrati og dannelse – Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 (s.  33). Formålet med innkjøpsordningen er å gjøre norskproduserte spill mer tilgjengelig for publikum og ordningen ble opprettet i 2012. Det er NFI som administrerer ordningen. Ved siste innkjøpsrunde ble 9 spill kjøpt inn og de representerer et rikt mangfold av norskproduserte spill. https://www.nfi.no/dette-gjor-nfi/dette-gjor-nfi/spill-til-bibliotekene

I bibliotekstrategien er det et mål å styrke bibliotekenes formidling av samlingene, med sikte på å nå nye brukere. Det er opp til bibliotekene selv å utforme gode formidlingsprosjekter – blant annet for formidling av dataspill. Neste søkefrist for midler til aktiv formidling er 11. oktober 2021.

I barne- og ungdomskulturmeldingen Oppleve, skape, del – Kunst og kultur for, med og av barn og unge. – Meld. St. 18 (2020-2021) blir bibliotekene omtalt som en viktig møteplass hvor mange blant annet legger til rette for dataspilling i lokalene. (s. 49- 50) Samarbeidet mellom Nasjonalbiblioteket og Norsk filminstitutt, om kompetanseheving og tilskuddsmidler til spillformidling, er beskrevet i meldingen.

I Barneliv foran, bak og i skjermen. NOU 2021 : 3 nevnes igjen bibliotekene som viktige møteplasser for barn og unge som mediebrukere og at bibliotekene kan spille en rolle i kompetanseoppbygging. (s. 27)