Søknader for 44 millioner kroner om formidlingsmidler

Nasjonalbiblioteket har mottatt over 150 søknader fra bibliotek om midler til aktiv formidling i 2020.

Søknadsfristen var 20. januar. Til sammen søker bibliotekene om vel 44 millioner kroner. Dette er godt over dobbelt så mye som det er fastsatt til formidlingsmidler i 2020.

Det tas sikte på å behandle søknadene og informere om tildeling i løpet av mars måned.

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene blir fastsatt av Nasjonalbiblioteket i tråd med disponering av spilleoverskudd fra Norsk Tipping samt føringer i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.