Statsbudsjettet 2023 – tildelingsbrevet til Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har nå fått tildelingsbrevet fra Kultur og likestillingsdepartementet for 2023. Tildelingsbrevet er det sentrale styringsinstrumentet fra departementet til virksomheten. Her skisserer de økonomiske rammer og viser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomheten.

I viktige prioriteringer for 2023 skriver departementet:

  • Nasjonalbiblioteket har fått i oppdrag å revidere Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, jf. brev av 21. desember 2022. Hensikten med revisjonen er å gjøre litteraturen mer tilgjengelig for folk i hele landet. Bibliotekstrategien gjelder for et samlet bibliotekfelt og legger vekt på at bibliotekene skal styrkes som en del av grunnstammen i demokratiet. Nasjonalbiblioteket har et hovedansvar for oppfølging av bibiliotekstrategien.
  • I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil styrke litteraturformidlingen gjennom en ny leselyststrategi. Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet skal samarbeide om å utvikle leselyststrategien. Nasjonalbiblioteket skal delta i en arbeidsgruppe sammen med KUD, KD og Utdanningsdirektoratet for å bidra inn i arbeidet med strategien. Departementet har nærmere kontakt med Nasjonalbiblioteket om oppstart.
  • Kultur- og likestillingsdepartementet har besluttet at Nasjonalbiblioteket og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek skal slås sammen til én virksomhet. Sammenslåingen skal tentativt iverksettes fra 1. juli 2023. Departementet viser til eget brev om saken, og vil følge opp med supplerende tildelingsbrev med mål og resultatkrav, samt ny instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til Nasjonalbiblioteket i forbindelse med sammenslåingen.