Tilbud om kurs for frivillige norsktrenere

Kvinne i forbindelse med norsktrening
Foto: IMDI

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir) samarbeider med fire sentrale frivillige organisasjoner om opplæring for norsktrenere i 2022. 

Organisasjonene planlegger, gjennomfører og formidler tips og triks rundt norsktrening for frivillige, basert på nyere pedagogikk innen språklæring og HKdirs temaside for frivillige norsktrenere.

Målgruppen for seminaret er frivillige norsktrenere – enten norsktreningen organiseres av frivilligheten, frivilligsentralene eller folkebibliotekene. 

Organisasjonene som står for opplæringen, er:

  • Kristent interkulturelt arbeid (KIA)
  • Norges Frivilligsentraler
  • Norske Kvinners Sanitetsforening
  • Norges Røde Kors

Organisasjonene samarbeider i opplæringen med andrespråkspedagog Hanne Haugli. 

Webinarene er gratis og arrangeres på kveldstid: 

  • 22. mars – Samtaler i språklæring
  • 28. april – Fra ordforråd til meningsutveksling
  • 20. september – Situasjonstilpasset språk
  • 9. november – Språklæring med øvelser og spill

Seminarene filmes, og vil gjøres tilgjengelig i ettertid på organisasjonenes nettsider.

Hvert seminar markedsføres med en unik informasjonsvideo.

Det første webinaret arrangeres av Norges Røde Kors og kan følges på teams 22. mars kl 18-19.

Lenke til møtet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ4ZjBkZTUtZjYyZi00NTdmLWJlMmMtZDg4ZmJmODhjYWRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d34df49e-8ff4-46d6-b78d-3cef3261bcd6%22%2c%22Oid%22%3a%22adf8a61d-0de2-4f99-aafc-48735ad56c91%22%7d

Ved behov for teknisk bistand til å komme inn ta kontakt med Norges Røde Kors ved Ingvild Lunde-Danbolt på e-post: Ingvild.lunde-danbolt@redcross.no eller telefon 995 79 738

Prosjektleder i IMDi for dette samarbeidet er Marita Kristiansen, e-post makr@imdi.no