Undersøkelse om kulturtidsskrift i norske folkebibliotek

Foto forside: Norsk tidsskriftforening

I oktober 2020 gjennomførte Nasjonalbiblioteket en undersøkelse om kulturtidsskrift i norske folkebibliotek. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Kulturrådet, og handlet blant annet om i hvilken grad bibliotekene abonnerer på kulturtidsskrift, hvilken type abonnement man har samt hvordan tidsskriftene presenteres og formidles for brukerne. Undersøkelsen ble sendt ut elektronisk til samtlige folkebibliotek og 121 folkebibliotek besvarte undersøkelsen.  

Syv av ti bibliotek som besvarte undersøkelsen oppgir at de abonnerer på kulturtidsskrift. Bibliotekene abonnerer i hovedsak på kulturtidsskrift i papirform. Ni av ti av de som abonnerer på kulturtidsskrift har kun papirabonnement, mens 4,7 % svarer at de har både papir- og digitalt abonnement. 

Oppfatter kulturtidsskrift som relevante selv om etterspørselen er relativt lav 

Majoriteten av bibliotekene i undersøkelsen oppfatter kulturtidsskrift som relevante for deres brukere. 57,5 %, svarer at de oppfatter kulturtidsskrift som relevant for deres bibliotek og brukere på spørsmål om dette, mens 20,8 % er uenige i påstanden om at kulturtidsskrift er relevant for dem. 20,8 % svarer nøytralt. Likevel oppgir kun 26 % at det er etterspørsel etter kulturtidsskriftene blant deres brukere. 62,2 % er helt eller litt uenige i at det er etterspørsel etter kulturtidsskrift hos dem. 10,1 % svarer nøytralt på dette spørsmålet. 

Varierende praksis rundt formidling av kulturtidsskrift blant bibliotekene 

Om lag halvparten av bibliotekene som har kulturtidsskrift eksponerer disse for besøkende ved å plassere dem ved inngang eller resepsjon, mens 28,7 % av bibliotekene som abonnerer på kulturtidsskrift svarer at de ikke har noen egen eksponering av disse tidsskriftene. Det er også flere bibliotek som har gitt åpne svar om hvordan de eksponerer kulturtidsskrift. Flere av disse bibliotekene forteller at de stiller ut tidsskriftene ved aviskrok/sittegrupper eller at de har egne hyller hvor de stiller ut tidsskrifter, inkludert kulturtidsskrift. 

Kulturtidsskriftene kan både leses på biblioteket og de kan lånes med hjem. Få bibliotek har digitale abonnement, men der man har det kan man i hovedsak lese tidsskriftene digitalt på biblioteket. På spørsmål om hvordan kulturtidsskrift formidles til bibliotekets brukere svarer 54 % at de formidles ved at ansatte henviser til dem når de får spørsmål om aktuelle tema, mens 44,8 % av bibliotekene som abonnerer på kulturtidsskrift svarer at de ikke har noen egen formidling av disse tidsskriftene.  

I undersøkelsen ble det også stilt spørsmål om bibliotekene aktualiserer kulturtidsskrift på noen måte. Her svarer åtte av ti bibliotek som abonnerer på kulturtidsskrift at de ikke aktualiserer disse tidsskriftene i sitt bibliotek. De som svarer at de jobber med å aktualisere tidsskriftene gjør det ved å knytte dem til arrangement, debatter og møter i biblioteket (15,7 %), til aktuelle saker i media (7,2 %) eller aktuelle bokutgivelser (7,2 %). 

Kulturrådet ønsker mer kunnskap om tidsskrifter 

For å få mer kunnskap om tidsskrifter og hvordan tidsskriftordningen fungerer, gjennomfører Kulturrådet nå flere undersøkelser på dette området. Les mer om dette på Kulturrådets nettside

For mer informasjon om undersøkelsen, kan man ta kontakt med Jannicke Rød.