Undersøkelse viser at Det flerspråklige bibliotek oppleves som en viktig tjeneste for folkebibliotekene

Det er høy kjennskap og bruk av Det flerspråklige bibliotek blant folkebibliotekene. Tjenestene oppleves som viktige for bibliotekene, spesielt muligheten for fjernlån og bokpakker. Selv om ni av ti bibliotek også har kjennskap til tjenesten Verdensbiblioteket, er det fortsatt færre som sier at de kjenner denne tjenesten godt.

I juni 2021 gjennomførte Nasjonalbiblioteket en undersøkelse om Det flerspråklige bibliotek (DFB) og Verdensbiblioteket blant norske folkebibliotek. Undersøkelsen inneholdt spørsmål om kjennskap, bruk og opplevelse av tjenestene. Den ble sendt ut til biblioteklederne i alle norske kommuner og 154 bibliotek valgte å besvare undersøkelsen.

Høy kjennskap og bruk av Det flerspråklige bibliotek

På spørsmål om man kjenner til DFB svarer 90,9% at de kjenner DFB godt, mens 8,4% svarer at de har hørt om DFB. Bryter man ned resultatene på antall ansatte i biblioteket, er det en høyere andel av de større bibliotekene som svarer at de kjenner DFB godt, men også blant de mindre bibliotekene er det høy kjennskap til DFB. 88,3% av bibliotekene svarer at de har vært i kontakt med og/eller har benyttet noen tjenester fra DFB i løpet av det siste året. Det en tendens til at de større bibliotekene i høyere grad har vært i kontakt eller benyttet tjenestene til DFB sammenlignet med de mindre bibliotekene.

Bokpakker og fjernlån er de tjenestene fra DFB som flest svarer at de har benyttet seg av. 86,4% av bibliotekene i undersøkelsen svarer at de har benyttet fjernlån fra DFB i løpet av det siste året, mens 67,5% svarer at de har bestilt bokpakker.

Bibliotekene er fornøyde med DFB

I undersøkelsen fikk bibliotekene et spørsmål om hvor fornøyde de var med tjenesten DFB. De kunne svare på en skala fra 1 til 5, der 1 var «svært misfornøyd» og 5 var «svært fornøyd». Totalt svarer 83,1% av bibliotekene i undersøkelsen at de er fornøyde med DFB, mens 7,8% svarer nøytralt og 2,5% har svart et de er misfornøyde. De resterende har svart «vet ikke» på dette spørsmålet.

Bibliotekene fikk også et spørsmål om hvor viktig de mener at tjenestene fra DFB er for deres bibliotek. Her svarer 81,8% 4 eller 5 på en skala fra 1 til 5, der 1 er «ikke viktig» og 5 er «svært viktig». Av tjenestene DFB tilbyr er det spesielt fjernlån og bokpakker bibliotekene oppfatter som de viktigste tjenestene.

Ni av ti kjenner til Verdensbiblioteket

På spørsmål om man kjenner til Verdensbiblioteket svarer 28,6% at de kjenner Verdensbiblioteket godt, mens 61,7% svarer at de har hørt om Verdensbiblioteket. Noe over halvparten av bibliotekene forteller at de har anbefalt Verdensbiblioteket til sine lånere, og tre av ti bibliotek svarer at de har bestilt informasjonsmateriell om Verdensbiblioteket.