Utredning om ytringsfrihet

Denne uken ble Ytringsfrihetskommisjonen sin utredning «En åpen og opplyst offentlig samtale» lagt fram.

Ytringsfrihetskommisjonen, som ble oppnevnt i februar 2020, fikk i oppdrag å foreta en bred gjennomgang av rammene for ytringsfriheten i Norge i dag.

Når det gjelder tiltak, konkluderer kommisjonen overordnet med at den demokratiske beredskapen må bygges gjennom et sterkt sivilsamfunn. Kommisjonen peker på tiltak som kan styrke folks kritiske sans, mediekunnskap og den opplyste offentlige samtalen, og at dette primært bør skje gjennom å videreutvikle ytringsfrihetens infrastruktur.

Utredningen slår blant annet fast at staten har et ansvar for å utvikle og vedlikeholde det offentlige rom gjennom finansiering av skoler og universiteter, støtte til medier og kultur, bibliotek, ulike organisasjoner osv.

Kommisjonen anbefaler at det satses på kursing og andre opplæringstiltak som bidrar til å styrke motstandskraften i den voksne delen av befolkningen for eksempel i regi av bibliotekene eller andre samlende og tilgjengelige arenaer.

Kommisjonen anbefaler også at offentlige myndigheter skal bidra til større tilgang til gratis journalistikk i bibliotekene.

Utredningen vil bli sendt på en bred høring før regjeringen tar stilling til den videre oppfølgingen av kommisjonens vurderinger og forslag.