Utlysning og tildeling – Aktiv formidling 2020

Tildeling

Tiltakspakken til bibliotekene ved koronautbruddet ble finansiert med midlene som ble utlyst til aktiv formidling i 2020. Tildelingsrunden måtte derfor avbrytes.

Utlysning

Nasjonalbiblioteket utlyser midler til tiltak for å bidra til å styrke folkebibliotekene som aktive formidlere overfor befolkningen.

Utlysningen tar utgangspunkt i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, der formidling er ett av tre hovedområder og der de andre to skal bygge oppunder formidlingen.

Mål
Bibliotekene skal videreutvikles og styrkes som folkeopplysnings- og dannelsesinstitusjoner. Et stort mangfold av litteratur og kunnskap, samlinger og kilder skal formidles og spres på en aktiv måte.

Målet er å nå nye brukere med litteratur og lesing, få flere til å lese og øke utlånet fra bibliotekene.

Bibliotekene skal være åpne institusjoner som er tilstede der innbyggerne befinner seg og skal tilby sine tjenester også utenfor bibliotekrommet. Lesingen, litteraturen og biblioteket skal synliggjøres på arenaer der det er mulig å nå de gruppene som ikke leser eller normalt ikke bruker bibliotekets tjenester.

Målet er videre at folkebibliotekene skal bygge erfaringer og kompetanse og prøve ut metoder for formidling, som på sikt vil kunne inngå i daglig drift.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes støtte til tilrettelegging og formidling av litteratur og kunnskap til et mangfold av målgrupper, til oppsøkende bibliotektjenester eller til formidling med digitale virkemidler eller av digitalt innhold. Det kan videre søkes om midler til:

 • personalressurser i form av formidlere som opptrer på arenaer utenfor bibliotekrommet
 • å utvikle folkebibliotekenes tilbud om formidling i skoler og skolebibliotek
 • formidling gjennom samarbeid mellom flere folkebibliotek, folke- og fagbibliotek eller folkebibliotek og frivillige organisasjoner, idrett og arbeidsliv
 • å utvikle folkebibliotekenes tilbud om litteratur til alle uavhengig av funksjonsnivå

Fylkesbibliotekene og storbybibliotek kan søke om midler til å utvikle nye eller utvide eksisterende ordninger for deling av ressurser, formidlere og formidlingsopplegg blant annet for å bistå de mindre bibliotekene.

Det er ikke et krav at aktiviteter og tiltak er nye og uprøvde, men tiltak som bringer biblioteket, litteratur og lesing til nye grupper og/eller ut av bibliotekrommet vil bli særlig prioritert.

Tiltak gjennomført i Bokåret 2019 og etableringen av Nasjonalbibliotekets prosjektbank gir anledning til å finne inspirasjon og erfaringer fra andre biblioteks formidlingsaktiviteter.

Hvem kan søke?
Ordningen er forbeholdt folkebibliotek og fylkesbibliotek som driver i samsvar med Lov om folkebibliotek.

Skolebibliotek og universitets- og høgskolebibliotek kan ikke søke men gjerne inngå i samarbeid med folkebibliotek.

Søknadsbeløp og varighet
Tiltak bør være delvis finansiert av bibliotekeier. Egenfinansieringen bør normalt utgjøre minst 20 prosent av samlet budsjett og kan bestå av arbeidsinnsats. En del av egenfinansieringen kan komme fra andre kilder. Nasjonalbiblioteket kan bevilge tilskudd som er mindre enn søknadsbeløpet. Midlene tildeles for ett år av gangen.

Elektronisk søknadsskjema
Søknader skal sendes ved hjelp av elektronisk søknadsskjema som vil bli tilgjengelig 6.januar. Dette er hovedopplysningene som skal fylles ut:

 • Opplysninger om søker
 • Tittel på søknaden
 • Mål med tiltaket
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Budsjett og søknadsbeløp

Søknadsfristen er 20.01.2020.

Om prosjekt- og utviklingsmidlene til bibliotek
Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene blir fastsatt av Nasjonalbiblioteket i tråd med disponering av spilleoverskudd fra Norsk Tipping samt føringer i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.

Bibliotekstrategien legger opp til at prosjekt- og utviklingsmidlene skal disponeres til tre hovedområder:

 1. Formidling i bibliotekene
 2. Samarbeid og nyskapende utviklingsprosjekter i bibliotekene
 3. Felles infrastrukturtiltak i regi av Nasjonalbiblioteket