Støtte til utvikling 2022 – utlysning og tildeling

Nasjonalbiblioteket utlyser midler til samarbeid og nyskapende utviklingsprosjekter i bibliotekene. Samarbeids- og utviklingsmidlene skal stimulere til kreativitet og fornyelse i bibliotekene, som igjen skal bidra til folkeopplysning og dannelse i befolkningen.

Midlene skal bidra til å utvikle bibliotekfeltet, de skal ha verdi utover det enkelte bibliotek, og de skal stimulere til kreativitet og fornyelse når det gjelder bibliotekutvikling, blant annet gjennom å styrke arbeidet med digitale plattformer og nye modeller for samarbeid om drift av bibliotek.

Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene er fastsatt av Kulturdepartementet og finansieres gjennom spilleoverskudd fra Norsk Tipping.

Neste utlysning blir for 2023, med frist i februar 2023.

Utlysningen tar utgangspunkt i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, der samarbeids- og utviklingstiltak er ett av hovedområdene og der de andre to målene er formidling og infrastrukturtiltak.

Bibliotekene skal utvikle seg til å gi en mer åpen tilgang til samlingene, kunnskapen og forskningen. Tettere samhandling mellom ulike bibliotektyper kan være et virkemiddel til dette.

Utviklingsmidlene skal gå til prosjekter som krever en ekstra innsats for å utvikle nye tilbud, testing av nye samarbeids- og organisasjonsformer eller utprøving av metoder eller modeller som ellers ikke hadde blitt satt i gang. Midlene skal gå til prosjekter som er nyskapende og har overføringsverdi til større grupper av bibliotek.

 1. Hvem kan søke?
 2. Innsatsområder
 3. Hvor mye kan det søkes om?
 4. Varighet
 5. Tilgjengelighet og åpne standarder
 6. Hva kan det ikke søkes om midler til?
 7. Nasjonalbibliotekets prioritering
 8. Hvordan søke
 9. Om prosjekt- og utviklingsmidlene til bibliotek

1. Hvem kan søke?

Folke-, fylkesbibliotek og fagbibliotek kan søke, gjerne i samarbeid med andre. Skolebibliotek kan ikke søke, men kan inngå som samarbeidspart i prosjekter.

2. Innsatsområder

På bakgrunn av Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 oppfordres det spesielt til å sette i gang prosjekter innenfor følgende innsatsområder:

 • Nye samarbeidsformer, slik som
  • nye måter å samarbeide på
  • økt samarbeid mellom folkebibliotek og bibliotek i høyere utdanning om formidling
  • eksperimenter med ulike modeller for drift og samarbeid om bibliotek og bibliotektjenester med særlig vekt på nye fylker og sammenslåtte kommuner
  • nye samarbeidsformer mellom skolebibliotek og folkebibliotek
 • Åpen forskning og bibliotek
 • FNs bærekraftmål og bibliotek

Området Nye samarbeidsformer omtales i bibliotekstrategiens kap. 5.

For informasjon om Åpen forskning se bibliotekstrategien s. 36 og Norges forskningsråd.

FNs bærekraftmål skal ligge til grunn for regional og kommunal planlegging, se bibliotekstrategiens kap. 1 og Regjeringen.no. Under punktet om bærekraftmål kommer også universell utforming, bibliotektjenester skal være tilgjengelige for alle.

Det er mulig å kombinere innsatsområder. Utover dette er det mulig å søke om midler til frie forsøk og forprosjekt.

Finn gjerne inspirasjon i Nasjonalbibliotekets prosjektbank.

3. Hvor mye kan det søkes om?

Prosjekter bør være delvis finansiert av prosjekteier. Egenfinansieringen bør utgjøre minst 40 prosent av samlet budsjett og kan bestå av arbeidsinnsats i prosjektet. En del av egenfinansieringen kan komme fra andre kilder. Nasjonalbiblioteket kan bevilge tilskudd som er mindre enn søknadsbeløpet.

4. Varighet

Det gis tilskudd for ett år, som er normal prosjektperiode. Det kan gis tilskudd til 2-årige og unntaksvis 3-årige prosjekter, med forbehold om bevilgninger og forutsetning av godkjent statusrapport for hvert år.

Søknader skal omtale eventuelle planer for oppfølging eller videreføring etter prosjektperioden. Støtte til forprosjekt vil ikke uten videre innebære støtte til et hovedprosjekt.

5. Tilgjengelighet og åpne standarder

Det oppfordres til å legge vekt på kravet om at tjenester skal være universelt utformet. Hvis prosjektet omfatter utvikling av tekniske løsninger, skal vedtatte relevante norske og internasjonale standarder vanligvis følges og løsninger så langt som mulig baseres på åpen kildekode.

6. Hva kan det ikke søkes om midler til?

Det gis ikke tilskudd til ordinær drift og ikke til innkjøp av ikt-utstyr, inventar eller medier, utvikling eller markedsføring av tjenester med sikte på salg eller til kompetanseutvikling som eneste aktivitet.

7. Nasjonalbibliotekets prioritering

I prioritering mellom søkere vil Nasjonalbiblioteket legge vekt på følgende:

 • Prosjektets
  • nyhetsverdi: Vekt på metoder eller oppgaver som ikke allerede er prøvd ut i andre bibliotek
  • framtidsperspektiv: Realistiske muligheter for å utnytte resultater etter prosjektperioden
  • praktiske anvendelighet: Resultatene bør kunne brukes i andre bibliotek
 • Forankring i plandokument – lokalt eller regionalt
 • Gjennomføring i samarbeid med andre bibliotek eller institusjoner dersom det er relevant
 • God bevissthet om og involvering av målgruppe for prosjektet
 • Gode planer for kunnskapsoverføring og formidling av erfaringer som kan komme andre til gode
 • Omtale av oppfølging eller videreføring etter prosjektperioden
 • Formelle krav er ivaretatt

8. Hvordan søke

Søknader skal sendes ved hjelp av elektronisk søknadsskjema. Dette er hovedopplysningene som skal fylles ut: Opplysninger om søker, søknadstittel, mål, bekrivelse av prosjektet, budsjett og søknadsbeløp.

Søknadsfristen er 14. februar 2022.

9. Om prosjekt- og utviklingsmidlene til bibliotek

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene blir fastsatt av Nasjonalbiblioteket i tråd med disponering av spilleoverskudd fra Norsk Tipping samt føringer i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. Bibliotekstrategien legger opp til at prosjekt- og utviklingsmidlene skal disponeres til tre hovedområder:
1. Formidling i bibliotekene
2. Samarbeid og nyskapende utviklingsprosjekter i bibliotekene
3. Felles infrastrukturtiltak i regi av Nasjonalbiblioteket
Se også de formelle betingelsene for å motta utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.