Utlysning og tildeling arenamidler 2016

Tildeling

Se tildelingen av arenamidler 2016 her.

Utlysning av midler til arenautvikling 2015-2016

Folkebibliotekene er en møteplass, de skal nå videreutvikles som kulturinstitusjoner og arenaer for debatt læring og demokrati.

For å oppnå dette er det to avgjørende faktorer som må styrkes mange steder: Fysiske lokaler som egner seg og å øke antallet arrangementer og aktiviteter for å utvikle arrangør- og programkompetanse.

Mange bibliotek trenger midler til mindre ombyggingstiltak for å tilrettelegge lokalene til ny aktivitet. Det er også satt av midler til innholdsproduksjon. Målet er å skape et stort antall arrangement og gjøre det mulig for bibliotekene å utvikle både profil og kvalitet på arrangementene, egen kompetanse og publikum. For tilskudd til arrangementer vil det være krav til egenandel, for å sikre lokal forankring av biblioteket som møteplass, aktivitets- og arrangementssted.

Alle folkebibliotek og fylkesbibliotek kan søke på disse midlene. Nasjonalbiblioteket vil vektlegge søknader der søker har en for hvordan bibliotekrommet kan tilrettelegges og fylles med aktivitet i et litt lengre perspektiv gjerne i samarbeid med andre aktører, fremfor søknader om enkeltstående arrangementer og aktiviteter.

 Det inviteres med dette til søknader om utviklingsmidler innenfor to områder:

1. Midler til lokal tilrettelegging av bibliotekrommet
Forutsetningen for å kunne være en møteplass og en debattarena er at biblioteket har fysiske lokaler som egner seg. Det avsettes derfor midler til å utvikle norske folkebibliotek som møteplass og arena gjennom lokal tilrettelegging av lokalene. Tilskuddet skal brukes til å tilrettelegge eksisterende lokaler. Tiltak som vil kunne støttes kan være:

 • investering i utstyr til å kunne arrangere debattmøter, foredrag og samtaler
 • mindre bygningsmessig tilrettelegging, herunder prosjektering og iverksetting
 • samarbeid med eksterne aktører om å etablere felles scener eller arenaer for debatt, samtale eller møteplass

Det stilles ikke krav til egenandel.

2. Tilskudd til aktiviteter i bibliotek
For å utvikle bibliotekene som møteplasser og arenaer for arrangement må arrangør- og programkompetansen styrkes. Arrangementene må ha et visst volum, og de må utvikles i profil og kvalitet. Det avsettes derfor midler for å stimulere til aktiviteter i folkebibliotek. Tiltak som vil kunne støttes kan for eksempel være:

 • debattmøter, foredrag og samtaler
 • kultur- og litteraturformidlingsaktiviteter
 • verksteder og læringsaktiviteter
 • arrangementsserier

Det stilles krav om 20 prosent egenfinansiering for å få tilskudd til aktiviteter. En del av egenfinansieringen kan komme fra andre eksterne aktører.

Hvem kan søke?
Ordningen er forbeholdt folkebibliotek som driver samsvar med Lov om folkebibliotek. Fylkesbibliotek kan søke om midler til aktiviteter i folkebibliotek som koordineres av fylkesbiblioteket, forutsatt at søknaden knyttes til en lokal utviklingsplan, jf. innledning.

Hvordan søke?
Hvert bibliotek trenger kun levere én søknad. Søknaden kan dekke begge områdene nevnt ovenfor eller ett av dem.

Midlene tildeles for årene 2015 og 2016 men vil bli utbetalt i to runder.

Ved fastsetting av tildelingsbeløp vil det bli tatt hensyn til kommunestørrelse. Tildelingsbeløp kan bli mindre enn beløpet det er søkt om.

Elektronisk søknadsskjema
Søknader skal sendes ved hjelp av elektronisk søknadsskjema som vil bli tilgjengelig (01.09.2015). Dette er hovedopplysningene som skal fylles ut:

 • Opplysninger om søker
 • Tittel på søknaden
 • Prosjektbeskrivelse
 • Budsjett og søknadsbeløp

Søknadsfristen er 01.10.2015 kl.16.00

Veiledning til søknadsprosessen finner du her