Utlysning og tildeling arenamidler 2017

Tildeling

Se tildelingene av arenamidler i 2017 her.

Utlysning

Folkebibliotekene er møteplasser som fortsatt skal videreutvikles som kulturinstitusjoner og arenaer for debatt, læring og demokrati. For å oppnå dette er det behov for fysiske lokaler som egner seg og å øke antallet arrangementer og aktiviteter. Mange bibliotek trenger midler til mindre ombyggingstiltak og utstyr for å tilrettelegge lokalene til ny aktivitet. Det er også satt av midler til arrangementsstøtte. Målet er å skape et stort antall arrangementer og gjennom dette gjøre det mulig for bibliotekene å utvikle både profil og kvalitet på arrangementene, egen kompetanse og publikum. For tilskudd til arrangementer vil det være krav til egenandel, for å sikre lokal forankring av biblioteket som møteplass, aktivitets- og arrangementssted.

Alle folkebibliotek og fylkesbibliotek kan søke om disse midlene. Nasjonalbiblioteket vil vektlegge søknader der søker har en plan for hvordan bibliotekrommet kan tilrettelegges og fylles med aktivitet i et litt lengre perspektiv gjerne i samarbeid med andre aktører, framfor søknader om enkeltstående arrangementer og aktiviteter.

Kommuner som ikke søkte om arenautviklingsmidler for 2015-2016 oppfordres spesielt til å søke.

Veiledning for å søke midler til arenautvikling 2017

Det inviteres med dette til søknader om utviklingsmidler innenfor to områder:

  • Tilskudd til tilrettelegging av bibliotekrommet
  • Tilskudd til aktiviteter i biblioteket

1. Tilskudd til tilrettelegging av bibliotekrommet
Forutsetningen for å kunne være en møteplass og en debattarena er at biblioteket har fysiske lokaler som egner seg. Det avsettes derfor midler til å utvikle folkebibliotek som møteplass og arena gjennom lokal tilrettelegging av lokalene. Tilskuddet skal brukes til å tilrettelegge eksisterende lokaler.

Tiltak som vil kunne støttes kan være:

  • Investering i utstyr til å kunne arrangere debattmøter, foredrag og samtaler
  • Mindre bygningsmessig tilrettelegging, herunder prosjektering og iverksetting
  • Samarbeid med eksterne aktører om å etablere felles scener eller arenaer for debatt, samtale eller møteplass

Det stilles ikke krav til egenandel.

2. Tilskudd til aktiviteter i bibliotek
For å utvikle bibliotekene som møteplasser og arenaer for arrangement må arrangør- og programkompetansen styrkes. Arrangementene må ha et visst volum, og de må utvikles i profil og kvalitet. Det avsettes derfor midler for å stimulere til aktiviteter i folkebibliotek.

Tiltak som vil kunne støttes kan for eksempel være:

  • Debattmøter, foredrag og samtaler
  • Kultur- og litteraturformidlingsaktiviteter
  • Verksteder og læringsaktiviteter
  • Arrangementsserier

Det oppfordres spesielt om søknader til aktiviteter som utvikler folkebibliotekene som møteplasser for hverdagsintegrering. Dette kan for eksempel være språkkafeer, opplæring i nettbruk og offentlige tjenester eller leksehjelp i samarbeid med frivillige.

Det stilles krav om egenfinansiering for å få tilskudd til aktiviteter. En del av egenfinansieringen kan komme fra andre eksterne aktører.

Hvem kan søke?
Ordningen er forbeholdt folkebibliotek som driver samsvar med Lov om folkebibliotek. Fylkesbibliotek kan søke om midler til aktiviteter i folkebibliotek som koordineres av fylkesbiblioteket, forutsatt at søknaden knyttes til en lokal utviklingsplan, jf. innledning.

Kommuner som ikke søkte om arenautviklingsmidler for 2015-2016 oppfordres til å søke.

Hvordan søke?
Hvert bibliotek trenger kun levere én søknad. Søknaden kan dekke begge områdene nevnt ovenfor eller ett av dem.

Ved fastsetting av tildelingsbeløp vil det bl.a. bli tatt hensyn til kommunestørrelse og til evt. tidligere tildeling av midler til arenautvikling. Tildelingsbeløp kan bli mindre enn beløpet det er søkt om.

Søknadsfristen er 3.10.2016 kl.16.00.