Utlysning og tildeling arenamidler 2018

Tildeling

Se tildelingen av arenamidler 2018 her.

Utlysning

Folkebibliotekene skal utvikles videre som møteplasser, kulturinstitusjoner og arenaer for samtale og debatt, læring og demokrati i tråd med Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018. Det er behov for å fortsette utviklingen av både profil og kvalitet på arrangementene, styrke arrangørkompetansen i bibliotekene og utvikle nye arrangementskonsepter. Det må også legges til rette for fysiske lokaler som egner seg for ulike arrangementer og aktiviteter. Det inviteres med dette til søknader om midler til arenautvikling innenfor to områder, som spesifiseres nærmere nedenfor:

  1. Tilskudd til arrangementer og aktiviteter i bibliotek
  2. Tilskudd til tilrettelegging av bibliotekrommet

Nasjonalbiblioteket vil vektlegge søknader der søker viser til en plan for hvordan bibliotekrommet kan fylles med arrangementer og aktivitet og for å drive publikumsutvikling i et lengre perspektiv.

Kommuner som ikke søkte om arenamidler for 2016 og 2017 oppfordres spesielt til å søke.

Se veiledning for søknaden her.

1. Tilskudd til arrangementer og aktiviteter i bibliotek
Det utlyses midler for å stimulere til arrangementer og aktiviteter i folkebibliotek. Det kan for eksempel søkes om midler til debattmøter, foredrag, samtaler, kultur- og litteraturformidlingsaktiviteter, læringsaktiviteter og arrangementsserier. Det kan også søkes om midler til arrangements- eller aktivitetskonsepter som innebærer samarbeid mellom flere bibliotek. Det oppfordres særlig til søknader om:

  • samtale- og debattarrangementer, gjerne knyttet til lokale temaer eller til formidling av bibliotekets innholdsressurser
  • arrangementer og aktiviteter med mål om integrering av nyankomne, gjerne gjennom aktivt samarbeid med målgruppen eller med formål å samle innbyggerne på tvers av generasjoner og kulturell bakgrunn
  • arrangementer og aktiviteter med ungdom som målgruppe

Spesielle krav:

  • Det tildeles fortrinnsvis midler til arrangementer/aktiviteter som er nye og uprøvd i søkerbiblioteket.
  • Søkere må spesifisere hvilke konkrete arrangementer/aktiviteter som skal prøves ut med midlene.
  • Det er krav til egenandel for å sikre lokal forankring av biblioteket som arrangements- og aktivitetsarena.

2. Tilskudd til tilrettelegging av bibliotekrommet
Det utlyses midler til å utvikle folkebibliotek som møteplass og arena gjennom tilrettelegging av eksisterende lokaler. Det kan for eksempel søkes om midler til investering i utstyr til å kunne arrangere debattmøter, foredrag og samtaler og mindre bygningsmessig tilrettelegging, herunder prosjektering og iverksetting.

Spesielle krav:

  • Søknader om tilrettelegging av bibliotekrommet bør vise til konkrete planer om arrangementer/aktiviteter som skal understøttes.
  • Det er ikke krav til egenandel ved søknader om midler til fysisk tilrettelegging av bibliotekrommet.

Bibliotek som er tildelt midler til fysisk tilrettelegging av bibliotekrommet både for 2016 og 2017, kan normalt ikke forvente midler til samme formål for 2018, men kan gjerne søke om midler til nye og uprøvde arrangementer/aktiviteter.

Tildelingsbeløp
Ved fastsetting av tildelingsbeløp vil det i tillegg til innhold i søknaden bl.a. bli tatt hensyn til kommunestørrelse, til eventuell tidligere tildeling av arenamidler og til eventuell rapport for tidligere tildeling. Tildelingsbeløp kan bli mindre enn beløpet det er søkt om.

Hvem kan søke?
Ordningen er forbeholdt folkebibliotek som driver i samsvar med Lov om folkebibliotek. Fylkesbibliotek kan søke om midler til aktiviteter i folkebibliotek som koordineres av fylkesbiblioteket, forutsatt at søknaden knyttes til en lokal utviklingsplan, jf. innledning.

Hvert bibliotek trenger kun levere én søknad. Søknaden kan dekke begge områdene nevnt ovenfor eller ett av dem.

Søknadsfristen er 2.10.2017.