Høsting av Nasjonalbibliografien og spesialbibliografiene

Metadata for hele nasjonalbibliografien og flere spesialbibliografier kan høstes fra Nasjonalbiblioteket via BIBSYS sin OAI-PMH-tjener. Høstingen utføres per sett, og det er definert ett sett per bibliografi. Nasjonalbibliografien kan høstes i sin helhet ved settet nasjonalbibliografien. I tillegg er det opprettet mindre sett for hver av delene av nasjonalbibliografien, slik at disse kan høstes enkeltvis.

Merk: Det enkelte sett gir kun poster registrert i BIBSYS/Alma, noe som ikke alltid representerer hele den tilsvarende bibliografien. Eksempel: norper ble registrert i plattformen TRIP til 1.3.2017. Etter denne dato registreres tilveksten i BIBSYS. Inntil videre vil derfor høsting av settet norper kun gi tilveksten etter 1.3.2017.
For mer informasjon, se beskrivelse tilgjengelig for hver bibliografi.

Metadataene tilbys i MARC21 eller enkel Dublin Core. Det kjøres oppdatering hver natt.

En forespørsel om metadata gis i form av URLen til OAI-PMH-tjeneren og må inneholde ønsket metadataformat og sett. Alle aktuelle forespørsler er angitt nedenfor.

  • Hver av lenkene nedenfor returnerer de 100 første postene i det angitte settet.
  • For å få de 100 neste postene i samme sett, bruk følgende URL:
    • http://bibsys.alma.exlibrisgroup.com/view/oai/47BIBSYS_NETWORK/request?verb=ListRecords&resumptionToken={resumptionToken}
      • {resumptionToken} i URLen over erstattes med verdien av elementet <resumptionToken> nederst i forrige OAI-respons, for eksempel http://bibsys.alma.exlibrisgroup.com/view/oai/47BIBSYS_NETWORK/request?verb=ListRecords&resumptionToken=all@all@samisk_dc@oai_qdc@15591283260002201
      • Gjenta til alle poster i settet er høstet inn.

Høsting av MARC 21

Her oppgis lenkene til alle forespørslene som returnerer MARC 21. Kriteriet for hvert sett er bibliografikoden (MARC-felt 913), som er angitt i parentes for hver bibliografi.

Nasjonalbibliografien

Spesialbibliografier

Høsting av Dublin Core

Her oppgis lenkene til alle forespørslene som returnerer Dublin Core. Kriteriet for hvert sett er bibliografikoden angitt i MARC-paostene (felt 913).  Denne er angitt i parentes for hver bibliografi.

Nasjonalbibliografien

Spesialbibliografier